Home » Posts tagged 'Valorisatie'

Tag Archives: Valorisatie

Kennis krijgt Kracht

Triple Helix op Twitter

Elke ochtend scroll ik door de twitterberichten van de personen, bedrijven en instellingen die ik volg op het gebied van Triple Helix, de 3 O’s, valorisatie, ofwel alles wat zich afspeelt op het raakvlak van overheid, onderwijs en onderzoek en ondernemingen.

Er gebeurt veel. Dit vakgebied is constant in ontwikkeling en dat vertaalt zich in vele interessante tweets met actuele informatie. Uiteraard een uitstekende manier om bij te blijven in het vakgebied. Om eens een overzicht te krijgen van wat er zich allemaal afspeelt, heb ik bij wijze van proef veel van de interessante onderwerpen van de afgelopen 14 dagen genoteerd. Deze wil ik graag met je delen.

Uiteraard is dit in vele opzichten een subjectieve selectie van onderwerpen. Allereerst kan ik niet iedereen volgen die er toe doet in het vakgebied. Ten tweede heb ik lang niet alles kunnen noteren omdat ik er per dag niet langer dan een half uur aan wil besteden. En ten derde is de bepaling van wat interessant  is, subjectief.

Maar het levert het volgend resultaat op:

Samenwerking universiteiten – bedrijven

 • TU/Eindhoven claimt succesvol te zijn in samenwerking met bedrijven
 • Universitair onderzoek moet anders georganiseerd volgens CTO’s van 11 grote bedrijven. Er wordt gesproken over ‘verkalkte’ universiteiten. Meer toepassingsgericht onderzoek, meer geld uit Europa. Maar ook: loskoppeling van onderwijs en onderzoek. Focus meer op maatschappelijke thema’s dan per sé op de Topsectoren

Overheid

 • Europees – Polen beleeft topdecennium dankzij EU
 • Aandacht voor Smart Cities
 • ‘Big ideas’ to make cities better als resultaat van de Mayors Challenge van Bloomberg
 • Neth-er, als aanjager in Europa van Nederlandse belangen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie

Onderwijs/organisaties

 • Nieuwe MOOC’s beschikbaar – alhoewel er de laatste tijd ook scheurtjes verschijnen in de populariteit van MOOC’s
 • Nieuw (voor mij) ontdekt: het Montesquieu Instituut – Van Wetenschap naar Samenleving, met aankondiging van een Europees verkiezingsdebat over wetenschap en kenniseconomie
 • Ranking Top Universiteiten van de wereld via @CWTS. Meer Nederlandse universiteiten op de lijst
 • Internationale Interesse voor Utrecht Science Park, als kandidaat voor organisatie Internationaal Congres voor Science Parks
 • Veel aandacht van het World Economic Forum voor Afrika
 • Seminar Science Parks as breeding places for innovation

Ondernemers/startups

 • Veel aandacht voor Smart Factories via @NOM
 • Circular Economy Boostcamp: een initiatief om het aantal startups te stimuleren met een duurzaam verdienmodel
 • National Small Business Week in Amerika, van 12 tot 16 mei
 • Bedrijven bieden studenten beurzen aan in Topsector Energie. Het trekt nieuwe studenten aan en weet talent vast te houden

Samenwerkingsverbanden

 • Techniekpact krijgt als nieuwe voorzitter Doekle Terpstra. Doelstellingen van het techniekpact zijn het terugdringen van technische personeelstekort en het interesseren van leerlingen voor techniek
 • Dutch Technology Week 18-24 mei
 • Topsectoren realiseren meeste nieuwe banen in het MKB
 • 90% van de banen in de Creatieve Industrie in kleine bedrijven
 • Healthy Ageing Campus levert 65 banen op
 • @AgrimeetsDesign, Farm LAB over de betekenis van design voor de landbouw
 • OECD kritisch over Topsectoren beleid in Nederland – meer aandacht voor kleinschalige innovatie en HBO onderzoek
 • Programma Creatieve Topsector – Kennis Innovatie Mapping, voor financiering van onderzoeksprogramma’s in deze sector
 • Start van het Platform Buitenland Promotie Logistiek om de sector nog beter op de kaart te zetten in, je raadt het al, het buitenland, via @DinalogNews

Valorisatie

 • 13 mei Café van de Kleine Wetenschap door @UCFFryslan over Obesitas
 • Wetenschap ontmoet Pers, het evenement Bessensap waarin wetenschappers aan zo’n 400 journalisten vertellen over hun werk
 • The Gallery, nieuwe locatie voor kennisintensieve bedrijven in Twente

Financiering

 • @Douwenkoren blijft stug doorgaan met het organiseren van crowdfunding workshops
 • Er komt nieuw Innovatiefonds Noord-Nederland met als doel het ready-to-market maken van innovaties in het MKB
 • Noordelijke Financieringsdag via @NOM op 21 mei met medewerking van onder andere Jan Kees de Jager
 • Aandacht voor europese programma’s EFRO (innovatie) en Interreg (grensoverschrijdende samenwerking). Hierover wordt tijdens regionale bijeenkomsten informatie gegeven

Regionaal

 • Overzicht economische prestaties per regio in Elsevier via @LincoNH
 • Welke zijn de regionale vestigingsfactoren voor topsectoren via @OttoRaspe. Deze zijn urbanisatie- en lokalisatievoordelen, fysieke bereikbaarheid, internationale connectiviteit, de nabijheid van kennis (universiteiten) en de kwaliteit van de woonomgeving

Het is interessant te zien wat er zo allemaal gebeurt in het vakgebied. Het is bijna onmogelijk de ‘vakliteratuur’ bij te houden om dit alles te kunnen tegenkomen. Het is daarom enerverend er dagelijks bovenop te zitten via Twitter.

Valorisatie: 6 vormen van ‘contact sport’

Knowledge Transfer1 wordt omschreven als ‘het brede pakket van werkzaamheden bedoeld ter ondersteuning van wederzijds voordeel opleverende samenwerkingsverbanden tussen onderwijs/onderzoek enerzijds en bedrijven en de publieke sector anderzijds’.

Het wordt gezien als een belangrijke drijvende kracht in het streven naar economische groei, het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en maatschappelijk welzijn. Daartegenover worden inzichten opgedaan ‘in de praktijk’ door onderwijs/onderzoek gebruikt voor het vinden van nieuwe richtingen in onderzoek of vernieuwing in de aanpak van onderzoek.

Knowledgscrum001e Transfer is een ‘contact sport’; het werkt het best wanneer mensen elkaar daadwerkelijk ontmoeten om ideeën uit te wisselen, soms met behulp van serendipisme, en nieuwe mogelijkheden ontdekken.”, aldus Tim Minshall.

Vormen en varianten

Kennis transfer kent 6 vormen en vele afgeleide varianten, vaak een combinatie van 2 of meer vormen. Mensen, uitwisseling en spontaniteit zijn misschien wel de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle valorisatie. Om daadwerkelijk stappen te zetten is het belangrijk een goede vorm voor de samenwerking te kiezen.

 1. Allereerst het belangrijkste onderdeel van elke samenwerking: mensen. Studenten die stage lopen bij bedrijven of in de publieke sector, of afgestudeerden die er aan de slag gaan hebben een belangrijke rol: hun taak is het ‘verversen van het bloed’ van een organisatie. Iedereen herkent het wel: de jonge student die tegen muren aanloopt of die wijsneus die denkt het beter te weten. Een teken dus dat er iets gebeurt: ‘verse’ kennis en ervaring worden uitgewisseld.
 2. Door het organiseren van allerlei soorten evenementen, het publiceren van onderzoek of het deelnemen aan netwerken hebben onderwijs- en onderzoeksinstellingen de mogelijkheid hun kennis te delen en door te geven aan bedrijven en de maatschappij. Een populaire vorm is bijvoorbeeld het wetenschapscafé waar rondom een bepaald thema discussie wordt georganiseerd.
 3. Om kennis uit te wisselen worden vaak onderzoeksovereenkomsten gesloten tussen onderwijs en bedrijven. Op die manier wordt er voor langere tijd samen gewerkt aan specifieke onderzoeksdoelen in specifieke velden. Bijvoorbeeld nieuwe materialen. Of sociale innovatie. Vaak wordt langdurige samenwerking expliciet gemaakt door het vestigen van kenniscentra.
 4. Onderwijsstaf wordt vaak ingezet voor het geven van advies aan bedrijven en de maatschappelijke sector. Ook het geven van training valt hier onder. Lectoren in het HBO worden aangesteld met dit onderdeel als basis van het lectoraat. Bedrijven zoeken tegenwoordig gericht naar de juiste consultant in het onderwijsveld.
 5. Middels het afgeven van licenties worden langdurige relaties aangegaan met individuele bedrijven. Deze samenwerkingsvormen worden vastgelegd in licentie overeenkomsten. Onderwijs ontvangt deel van de inkomsten en bedrijven maken kennis te gelde die men anders nooit zou kunnen hebben ontwikkelen of verwerven.
 6. Soms lukt het niet kennis door een partner om te laten zetten in nieuwe producten. Of de kennis is zo uniek dat de kans om op basis hiervan een bedrijf te starten met beide handen wordt aangegrepen. Onderwijsinstellingen faciliteren dit proces door  studenten te onderwijzen op het gebied van ondernemen (hoe zet ik een startende onderneming op voor mijn idee), venture capital beschikbaar te stellen (banken passen er voor risicodragend kapitaal beschikbaar te stellen) en te werken met business angels. Hierbij worden ervaren ondernemers gevraagd (groepen van) studenten te begeleiden in het starten van hun ondernemening.

Knowledge Transfer Partnerships (KTP)

Elke vorm van Kennis Transfer krijgt handen en voeten in een partnerschap waarin afspraken worden vastgelegd. In een studie van het Engelse Council for Industry and Higher Education (CIHE) is een tiental aanbevelingen voor succesvolle partnerschappen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het rapport Key Attributes for Successful Knowledge Transfer Partnerships. Duidelijk is dat Kennis Transfer Partnerschappen (of publiekprivate samenwerking) een positief effect hebben op werkgelegenheid mede op basis van een hoog ROI.

Succesvolle KTP’s

Naast het feit dat Kennis Transfer, zoals vermeld aan het begin, als ‘contact sport’ moet worden gezien zijn er nog 3 andere voorwaarden voor succesvolle Kennis Transfer Partnerschappen.

 • Het is geen ‘zero cost’ activiteit. Elke partner moet zowel tijd, geld als mensen investeren om de samenwerking tot een succes te maken.
 • Het heeft vanuit elke partner actieve, praktische en tijdige steun nodig.
 • Niet alleen dat, maar partners moeten intern ook een sfeer van openheid en open innovatie creëren en stimuleren waarbinnen mensen de dialoog met de partner durven aan te gaan.

 

 

1De termen knowledge transfer, kennis transfer en valorisatie worden door elkaar gebruikt maar zijn in de context van deze column uitwisselbaar.

 

Na de verkiezingen: het beleid in uw gemeente

De verkiezingen zijn achter de rug. Colleges worden gevormd en straks komen nieuwe plannen voor de komende vier jaar. Maar waarop worden nu de beleidsplannen van de gemeenteambtenaren gebaseerd?

Binnen het raakvlak ondernemers, onderwijs en overheid staat Triple Helix1 voor alle interactie tussen die drie partijen met als doel het bevorderen van onderzoek, innovatie, economische concurrentiekracht en groei. In een vorige column heb ik al stilgestaan bij de oorsprong van het denken over samenwerking tussen deze 3 partijen. Als de Triple Helix wordt voorgesteld als een driehoek met een van de partijen op elke punt spreekt het voor zich dat er ook duale samenwerkingsverbanden zijn. De kern van de zaak ligt in dat geval in de relatie tussen twee partijen. In deze column besteedt ik aandacht aan de drie duale vormen van samenwerking. Voor de goede orde: in de netwerkeconomie spreekt het voor zich dat de derde Triple Helix partij toch altijd wel op een of andere manier betrokken zal zijn, zij het minder zichtbaar.

1)      “Knowledge Transfer Partnerships” tussen onderwijs en ondernemers (KTP)

Dit gaat over valorisatie van kennis of technologie. Een KTP kan zich op verschillende manieren manifesteren. Zo kan vanuit beide partijen gewerkt worden aan Research & Development. Er kan kennis te gelde worden gemaakt middels licentie’s of patenten. Maar er kan ook gedacht worden aan spin-offs waarbij kennis vanuit de universiteit in samenwerking met de partners wordt omgezet in nieuwe bedrijven. Op grotere schaal kun je vervolgens denken aan accelerators waarbij ideeën versneld in produkten worden uitgewerkt, of science parks.

Drie belangrijke factoren blijken nodig voor succesvolle KTP’s.

 • Ten eerste, het is een samenwerking waar kosten mee gemoeid zijn. Ook kost het moeite en tijd om het te laten werken.
 • Ten tweede is het een ‘contactsport’, het werkt het beste wanneer mensen elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen, en nieuwe kansen te ontdekken.
 • Ten derde, het heeft praktische, tijdige en actieve steun nodig op institutioneel niveau – zowel binnen het bedrijf als de universiteit – en heeft baat bij een cultuur van openheid.

Overheid

De rol die in eerste instantie wordt bedacht voor de overheid is die van een sturend, regelgevend orgaan. Met beleid op allerlei gebied bepaalt de politiek de kaders waarbinnen moet worden gewerkt. En om te handhaven wordt dit vastgelegd in regels. Maar de relatie tussen overheid en ondernemers of onderwijs kan ook anders. In termen van samenwerking.

2)      Publiek-Private samenwerking tussen overheid en ondernemers

Op allerlei terreinen probeert de overheid haar doelstellingen te realiseren door (tijdelijke) samenwerking met het bedrijfsleven aan te gaan. Vaak met als doel de traditionele aanbesteding te ‘omzeilen’ en met de partners op een creatieve manier te kunnen samenwerken. En dat is dan nodig omdat er naast het directe belang van het realiseren van een gezamenlijk project ook een maatschappelijk doel gerealiseerd moet worden. Zo kan het zijn dat een renovatieproject in een bestaande, oude wijk zodanig invloed heeft op de leefomgeving dat een eenvoudige gunning van het project aan een aannemer niet recht zou doen aan de complexiteit van de situatie. Sterker nog, het bedrijfsleven zal er baat bij hebben zich als team van bedrijven te profileren om zodoende alle kennis binnen huis te kunnen hebben. Er wordt meestal gekozen om voor de uiteindelijke realisatie van een project alle partijen bijeen te brengen in een semi-permanente publiek-private samenwerking.

3)      Kennisintensieve beleidsontwikkeling (onderwijs en overheid)

En toen ontving ik de uitnodiging voor het Kennis en Beleid Congres 2014. Volgens de organisatie, ScienceWorks, wordt wetenschappelijke kennis minstens zoveel benut bij ministeries, provincies en gemeenten, als voor patenten, startups en technologische innovatie. Het congres heeft als thema Kennisintensieve Beleidsontwikkeling in de Praktijk. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Of kennis nu wordt ingezet voor bedrijven of voor de overheid, daar zit geen verschil in. Natuurlijk wel in de doelstelling van de ontvanger van de kennis of het type kennis. Het achterliggende verdienmodel zal voor de kennisinstelling uiteraard ook anders zijn. Op het congres wordt stilgestaan bij Interne Organisatie van Kennisintensief Beleid en Effectief Gebruik van Externe Kennis.

Wat betreft punt 3 wil ik u de column van het Rathenau instituut niet onthouden, dat toevallig deze week verscheen en gaat over gebruik van wetenschappelijk kennis voor het bepalen van beleid op grote maatschappelijke vraagstukken. Zoals klimaatverandering.

Wel iets anders dan gebruik van kennis voor het bepalen van beleid op lokaal niveau. Maar dat is net zo belangrijk. We zijn er tenslotte weer voor naar de stembus geweest.

The Triple Helix Association

Internationalisering en innovatie

Met mijn achtergrond ben ik benieuwd naar de internationale context wanneer het gaat om samenwerking tussen partijen, met als doel kennisuitwisseling, valorisatie, innovatie en economische ontwikkeling. Internationalisering is meer dan alleen export. Ook import en buitenlandse investeringen doelen op internationalisering. Maar volledige internationalisering duidt erop dat alle taken binnen een bedrijf ook internationaal (kunnen) worden uitgevoerd. R&D is daar een goed voorbeeld van.  Om de juiste of beste kennis binnen te halen is het nodig over de grenzen te kijken.

5 o’s

Het ‘Triple Helix’ model zoals ik dat in een vorige column besprak kent de drie dimensies overheid, onderwijs en ondernemers maar spreekt verder niet expliciet over internationalisering. Het model wordt tegenwoordig uitgebreid naar 5 o’s. Bijvoorbeeld onderzoek en (maatschappelijke) organisaties worden als poot aan het model toegevoegd. Maar nog steeds blijft het een tweedimensionaal model waarin één of twee elementen meer een rol spelen. Internationalisering zou een extra, derde dimensie aan het ‘Triple Helix’ model kunnen geven.

Correlatie internationalisering en innovatie

Literatuurstudie geeft aan dat er onderzoek is gedaan naar het verband tussen innovatie systemen en internationalisering. Een onderzoek van Kafouros1 in de UK geeft aan dat niet alleen de grootte van een bedrijf en technologische mogelijkheden maar ook de mate van internationalisering positief is voor de innovatieve capaciteit van een bedrijf. En dit stelt bedrijven vervolgens weer in staat concurrentievoordeel op te bouwen. Ook Altomonte2 stelt in een onderzoek in 7 landen dat er sterk bewijs bestaat voor positieve correlatie tussen innovatie, internationalisering en productiviteit. De onderzoeker adviseert op nationaal en europees niveau het beleid voor innovatie en voor internationalisering niet apart te ontwikkelen maar juist te combineren.

Deze conclusie wordt overgenomen door Prince en Hessels3 in een studie van het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf. Deze studie komt met empirische voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. Naar aanleiding hiervan is het voorstel om regelingen met als doel exportbevordering of internationalisering uit te breiden met modules voor innovatie. En anderzijds regelingen met als doel bevordering van innovatie uit te breiden met de mogelijkheid dit in internationale context uit te voeren. Carlsson4 voegt hier aan toe dat nationale organisaties die zich bezighouden met het stimuleren van innovatie hier vooral mee door moeten gaan ook al vindt de innovatie zelf steeds vaker in internationale context plaats.

Internationalisering als basis

Deze laatste 3 studies kijken vooral naar de inspanningen van overheid en instanties die zich bezighouden met bevordering van innovatie en/of internationalisering. Een studie van Wahid5 kijkt naar de rol van de mate van internationalisering bij bedrijven. Het resultaat van die studie zegt dat er positieve en significante relatie is tussen innovatie en de resultaten van een bedrijf. Internationalisering op zichzelf heeft een positief effect, ook is er invloed van internationalisering op de vorm en de kracht van de relatie tussen innovatie en bedrijfsresultaten. Analytisch gezien is het zo dat onderzoek naar verband tussen innovatie en bedrijfsresultaten geen zin heeft wanneer internationalisering niet in de analyse wordt meegenomen. Meer praktisch gezien, voor het management: inspanningen moeten niet alleen gericht zijn op innovatie maar ook op internationalisering, juist om maximaal te kunnen profiteren van de inspanning op het gebied van innovatie.

Internationalisering van projecten, altijd en overal

Kortom, voldoende aanleiding om de vele initiatieven en projecten op het gebied van valorisatie, en samenwerking onderwijs, overheid en ondernemers in internationale context te plaatsen. En daarmee bedoel ik dat programma managers bewust internationale partijen aan hun initiatief moeten toevoegen, ook al lijkt het project zich daar in eerste instantie niet voor te lenen. Denk zelf eens aan een aantal projecten, en bedenk dan of en zo ja, hoe de internationale paragraaf van het project is ingevuld.

1 Kafouros, M.I. and Buckley, P.J. and Sharp, J.A. and Wang, C.Q. (2008) The role of internationalization in explaining innovation performance. Technovation, 28 (1-2). pp. 63-74.

2 Altomonte, C., Aquilante, T., Békés, G. and Ottaviano, G. I.P. (2013), Internationalization and innovation of firms: evidence and policy. Economic Policy, 28: 663–700

3 Innovationalisering!?! – het mes snijdt aan twee kanten, door dr. Y.M. Prince en drs. S.J.A. Hessels, http://lyt.sr/khphl

4 Internationalization of innovation systems: A survey of the literature, Bo Carlsson

5 Innovation-Performance relationship: the moderating role of the Degree of Internationalization of a firm, Fazli Wahid

Knowledge transfer en technology transfer: 2 vakgebieden?

Wat opvalt in de aims & scope van  het tijdschrift The Journal of Innovation Impact is dat de term ‘technology transfer’ pas in de laatste regel wordt genoemd. Kennelijk is er sprake van 2 vakgebieden: knowledge transfer en technology transfer. Natuurlijk valt dit niet te concluderen op basis van deze ene constatering. Verdere bestudering van de aims & scope resulteert in 4 te onderscheiden invalshoeken, waarmee we verder naar het verschil (of niet) tussen knowledge transfer en technology transfer kunnen kijken:

1         Knowledge transfer als vakgebied

Hierbij wordt bedoeld het proces van de overdracht van kennis, wat er aan ten grondslag ligt, welke modellen er zijn, hoe dit wordt georganiseerd en het menselijke aspect. Wanneer knowledge management gaat over interne organisatie van toegang tot en beheer van kennis gaat knowledge transfer als vakgebied wellicht o.a. over organisatie van uitwisseling van kennis, niet binnen organisaties, maar tussen organisaties onderling.

2         De relatie met innovatie

De relatie tussen knowledge transfer en innovatie is essentieel. Innovatie is het gevolg van valorisatie. Maar dat is te vrijblijvend. Beter is het te zeggen dat innovatie het primaire doel moet zijn van valorisatie.

3         De uitwerking van de resultaten van knowledge transfer

Innovatie gaat over in productontwikkeling en uiteindelijk ontwikkeling van de (regionale) economie. Maar dit gebeurt niet spontaan. Het traject van kennis, innovatie, producten naar ontwikkeling voert langs tal van vormen van organisatie die zich bezig houden met ‘het voortbewegen van de kennis’: incubators, broedplaatsen, spin-outs, MKB.

Kanttekening: deze organisaties bestaan in zowel knowledge transfer als technology transfer. 2e kanttekening: in dit kader wordt ook wel genoemd: graduate employability of innovative pedagogies ofwel hoe krijg je de student aan de slag.

4         De partners bij knowledge transfer

Niet alleen is er sprake van veel verschillende, mogelijke partners (overheid, bedrijfsleven, consultancy, semi-overheidsinstellingen), ook is er sprake van veel verschillende vormen van samenwerking. Dit kan gaan om uitwisseling, fusie, contractueel vastgelegd of juist niet, internationaal of juist niet, kortom veel opties, veel varianten.

Zeker is dat het inherent is aan knowledge transfer dat er 2 of meer partijen bij zijn betrokken. Immers, zonder samenwerking geen transfer van kennis. En dat komt natuurlijk omdat de kerntaak van de verschillende partners steeds een andere is: de overheid zorgt dat het speelveld klaar ligt (zie bijv. topsectoren beleid), onderwijs levert de kennis, maar meer nog: de ontwikkeling van kennis. En om dat te kunnen doen is veelvuldig uitwisseling met bedrijfsleven en andere organisaties nodig.

Verschil

Is er verschil tussen knowledge transfer en technology transfer op basis van deze invalshoeken?

Overdracht van kennis of technologie? Er zal verschil bestaan, zeker in termen van initiële investeringen. Om producten te ontwikkelen in een laboratorium omgeving is veel en dure apparatuur nodig.

Relatie met innovatie? Directe doelstelling van kennisoverdracht is innovatie. Zowel in technologie als in niet technologische disciplines blijft dat doel hetzelfde.

Uitwerking van resultaten? Ook hier wellicht verschil in karakter maar in wezen hetzelfde.

Partners? Verschil in karakter maar beide hebben partners nodig.

Technology transfer

Technologie is één van de, zo niet de belangrijkste, peilers onder innovatie en economische ontwikkeling. En technology transfer is ook veel meer tastbaar dan knowledge transfer. Immers, het product heb je in je hand of je kunt het aanwijzen. Toch komt er meer bij kijken: immers het vertalen van een idee in een product is niet eenvoudig. Daarvoor is meer nodig dan alleen kennis over het product, de technologie. Rondom de technologie is ook veel kennis. Wat gebeurt daarmee bij technology transfer? Dit is kennis die je meegeleverd krijgt bij de technologie. Of het is kennis die later nodig is in het proces. Vanaf het moment dat je besluit dat er een product mogelijk is.

Er zijn veel vakgebieden waar je geen tastbaar product kunt aanwijzen. Eerder een dienst. Daarvoor zal de term knowledge transfer de voorkeur hebben. Maar uiteindelijk is het doel van beide hetzelfde: innovatie, ontwikkeling, groei.

Conclusie

Het gaat om kennis, of die nu technologisch is of niet. Dus voorzichtig gesteld:  knowledge transfer is de overall benaming voor het vakgebied. Daarbinnen vormt technologie de grootste component vormt. Wellicht 60-70%. Technology transfer vormt daarmee het belangrijkste onderdeel van knowledge transfer. Het zijn dus niet 2 vakgebieden naast elkaar.

Omgaan met kennis – kwestie van definiëren

In mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging werd ‘kennis’ al snel het centrale thema. Ik heb als HBO’er 20 jaar met veel plezier gewerkt bij de wetenschappelijke uitgeverij Elsevier en heb daar de wereld van kennis leren kennen en waarderen. Maar hoe dit thema in te vullen. Een collega had een cursus Knowledge Management (KM) gevolgd en met veel enthousiasme geïntroduceerd bij Elsevier. Toen ik hem er naar vroeg, noemde hij het een flop. Zijn definitie: het organiseren van kennis, zodanig dat het enerzijds gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen binnen het bedrijf en anderzijds behouden blijft, bij vertrek van een werknemer die deze kennis, vanuit de functie, geacht wordt te beheersen. Maar nadat KM geïntroduceerd is, iedereen er mee werkt, en alles soepel loopt, is het werk eigenlijk wel gedaan.  Ook in Nederland zijn een aantal bureaus en bedrijven bezig met Kennis Management en worden er cursussen gegeven voor iedereen in het bedrijf die zich hier mee bezighoudt.

Kennis Management is niet wat ik zocht. Maar iedereen kan zich voorstellen dat het woord ‘Valorisatie’ (waar het mij om gaat) in het Engels met het begrip Knowledge Management (niet letterlijk, maar gevoelsmatig) aangeduid kan worden. Uiteraard weten u en ik dat het Engelse Knowledge Transfer (KT) de enige juiste aanduiding is voor valorisatie.

Echter, ga je zoeken op internet dan kom je Amerikaanse websites tegen van Knowledge Transfer goeroes. Het gaat hierbij dan meestal over hetgeen ik in de eerste alinea Kennis Management noemde. Er kan dus internationaal enige verwarring ontstaan wanneer de termen KT of KM worden gebruikt. Voor de professional geen probleem. Maar leggen we uit wat we doen aan de student of de geïnteresseerde leek dan is het goed in de gaten te houden of we appels of peren aan het beschrijven zijn. In mijn optiek gaat het over 2 totaal verschillende vakgebieden waarbij KT best gebruik kan maken van KM maar waarbij KM uiteraard veel meer kennisgebieden binnen bedrijven vast kan leggen.

In die zin is onderstaand overzicht van de onderwerpen waarover het tijdschrift “The Journal of Innovation Impact” van het Engelse Institute of Knowledge Transfer publiceert een hou-vast. Zo’n overzicht (aims & scope) geeft altijd een goed beeld over de ‘breadth’ en ‘depth’ van het vakgebied Knowledge Transfer (zoals de Engelsen het wel noemen) ofwel valorisatie. Op de site van het tijdschrift staan 4 issues uit 2010 en 2011 met als publicatie jaar 2012. Omdat het om een zogenaamd Open Access tijdschrift gaat zijn alle artikelen voor iedereen toegankelijk en is het de moeite waard ze te bekijken.

 • Innovation, open innovation and co-creation
 • The relationship between knowledge transfer and innovation
 • Processes of knowledge transfer, knowledge origination, knowledge exchange and knowledge sharing
 • Human and organisational aspects of knowledge management
 • Incubators and hatcheries
 • Entrepreneurship activities and schemes
 • Commercialisation (licensing of intellectual property, spin-outs formation, and incubators)
 • Collaborative applied research and consultancy
 • Knowledge Transfer Partnerships and similar government initiatives
 • Knowledge exchange / transfer and graduate employability
 • Knowledge exchange / transfer – innovative pedagogies
 • Spin-out companies
 • Incubators and entrepreneur schemes
 • University-industry contracts and consultancy
 • Licensing of university-originated intellectual property
 • The UK Technology Strategy Board (TSB) Knowledge Transfer Partnership (KTP) scheme
 • Other modes of knowledge transfer and technology transfer, e.g. work-based learning projects

Volgende keer wil ik de termen die in deze lijst worden gebruikt eens langslopen. Het kan zijn dat u vindt dat dit de lading nog niet dekt (m.a.w. valorisatie is meer dat dit) of dat valorisatie juist veel specifieker is. Graag lees ik uw reactie in het commentaar.