Home » Posts tagged 'MKB'

Tag Archives: MKB

Kennis krijgt Kracht

Versnellen van groei en innovatie? Funding… maar ook training!

Veel MKB bedrijven doen een beroep op innovatie- en/of stimuleringsfondsen. Terecht, want vaak is de technologische kennis voor een nieuw produktidee wel aanwezig (vaak sterk ontwikkeld) maar schiet het financiële vermogen te kort om de noodzakelijke investeringen te doen voor produktontwikkeling of de inrichting van de produktie.

Maar behalve financiële kennis is er bij kleine bedrijven vaak ook een tekort aan, noem het maar, zakelijke kennis.

Rendement op investering

Want het onderzoek “Accelerating Innovation and Growth” van Innovate UK (een Britse overheidsinstelling die financiele ondersteuning middels fondsen beoordeelt en toewijst) toont aan dat het rendement van de investering die uiteindelijk met behulp van gedaan wordt veel hoger is wanneer deze wordt aangeboden in combinatie met training van ondernemersskills en/of coaching voor de ondernemer.

De ondersteuning van een ondernemerscoach of een aantal gerichte cursussen leiden tot verandering in de houding, het gedrag van de ondernemer en daardoor in de performance van de onderneming. Zo groeide de omzet van de onderzochte bedrijven gemiddeld met 26% meer dan bij bedrijven die geen coaching of training ontvingen. Ook wisten kleine bedrijven bovengemiddeld meer nieuwe arbeidsplaatsen te creëren.

accelarting growth and innovation

Ook hebben deze bedrijven veel meer vertrouwen in hun capaciteiten gekregen en daardoor benutten daardoor beter het potentieel binnen het bedrijf. Tenslotte blijkt dat veel ondernemers door het volgen van training of coaching hun netwerk aanzienlijk hebben kunnen uitbreiden, met aantoonbare nieuwe kansen voor hun onderneming

Fondsen in combinatie met ondersteuning

In de UK heeft dit geleid tot het standaard aanbieden van een aantal services voor MKB bedrijven wanneer er fondsen worden toegekend:

  • Het deelnemen aan coachings- of mentortrajecten en/of training in ondernemers vaardigheden.
  • Online diagnose van een bedrijf.
  • In de training worden aspecten behandeld als: het ontwikkelen van een businessmodel, verkoop, strategische marketing, financiering, leiderschap en verandermanagement.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Het onderzoek toont aan dat goede zakelijke kennis het rendement van een investering in een nieuw produkt aanmerkelijk verbeterd, zeker bij kleine bedrijven. Het bewust alloceren van een deel van het budget aan coaching of training is dus zeker aan te bevelen. De training moet er dan niet maar een beetje bijgedaan worden maar bewust worden ingezet worden.

… en voor onderwijs en opleidingsinstituten?

Er zijn kansen door opleidingen en cursussen aan te bieden aan het MKB, in combinatie met toegekende fondsen voor specifieke investering. Het is dus zaak in contact te staan met instellingen die zich bezighouden met beoordelen van aanvragen en toekennen van fondsen. Een proactieve benadering biedt zeker kansen.

En tenslotte voor de overheid?

Bij het toekennen van fondsen uit stimuleringsprojecten of innovatiefondsen kan gevraagd worden een % van het bedrag te besteden aan coaching of training van de ondernemers. Dit aspect kan al worden meegenomen in het begin van de aanvraag waarbij de ondernemer op voorhand moet aangeven hoe dit wordt ingevuld. Vaak wordt alle energie gestoken in het technische traject en de noodzakelijke financiering die daarvoor nodig is. Scholing komt vaak alleen aan bod in technische zin, vaardigheden die nodig zijn in het proces van produkt ontwikkeling of produktie. Waar het hier om gaat zijn de ‘soft’ ondernemersvaardigheden.

Onbekendheid

Opmerkelijk is dat hetzelfde onderzoek aantoont dat ondernemers vaak niet onderkennen dat ze training nodig hebben (‘niet bekend met wat niet bekend is’), of ze weten niet dat er specifieke trainings- of coachingsmogelijkheden zijn. Dit leidt in eerste instantie tot terughoudendheid in het volgens van een opleidingstraject. Maar nadat de eerste stap is gezet, ziet men het belang er van in en is men van plan in de toekomst vaker ondersteuning te zoeken.

Verder blijkt dat het niet uitmaakt of de ondersteuning wordt gegeven in de vorm van coaching of mentoring waarbij de ondernemer actief wordt begeleid of in de vorm van training van ondernemersvaardigheden.

Triple Helix’ ‘sweet spot’

Een op kennis gebaseerde economie is dus meer dan alleen het omzetten van technologische kennis in innovatieve nieuwe produkten. Het is misschien nog meer het op het juiste moment (het moment waarop er echt geinvesteerd gaat worden) ontwikkelen van ondernemers kennis waardoor de kans op succes en het rendement op de investering toeneemt.

Overheid (als verstrekker van fondsen), onderwijs (als bron van kennis) en ondernemers (waar de investering wordt omgezet in groei en werkgelegenheid) werken op dat moment samen op de best mogelijke manier.

 

MKB profiteert van Technologische Top Instituten

Op 4 april heeft minister Kamp de kamer geïnformeerd over de toekomst van de Technologische Top Instituten (TTI). De idee is haar succesfactoren (als daar zijn: gezamenlijke agenda, organiserend vermogen, meerjarig onderzoek, kenniscirculatie, betrokkenheid en netwerkfunctie, zowel nationaal als internationaal) te behouden voor, en in te bedden in de reguliere kennisinfrastructuur.

Met name het MKB zal gaan profiteren. Zij beschikken normaliter over onvoldoende menskracht om een rol van betekenis in TTI’s te spelen. Maar zij hebben wel behoefte en toegang tot de kennis zoals aangeboden in de bestaande kennisinfrastructuur.

TTI’s zijn altijd gepositioneerd als tijdelijk fenomeen ter bevordering van kennisuitwisseling, en daarmee innovatie en groei. Dat heeft zijn weerslag in de financiering van TTI’s (van tijdelijke aard) maar daarmee helaas ook in het (gebrek aan) vertrouwen vanwege de onzekere toekomst. Met het inbedden in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) kiest de regering voor een duurzame oplossing voor kennisontwikkeling, samenwerking, valorisatie, innovatie en groei.

Hieronder een samenvatting van de te nemen stappen zoals die vanuit de TTI’s zijn aangedragen om een geslaagde overgang naar de bestaande kennisinfrastructuur te maken.

  1. Meer MKB – Er komen duidelijk meer mogelijkheden voor innovatieve MKB bedrijven binnen de topsectoren. Juist het MKB is cruciaal voor innovatie en dus de versterking van de Nederlandse economie. Tweederde van de bedrijven in TKI’s zijn MKB bedrijven. Zij zullen via de bestaande kennisinfrastructuur beter toegang krijgen tot de expertise die is opgedaan in de TTI’s. Men zal profiteren van kenniscirculatie en betere toegang krijgen tot kennisinstellingen.
  2. Centrale rol Topconsortia voor Kennis en Innovatie – De Topconsortia voor Kennis en Innovatie vervullen een centrale rol als programmerende eenheden. Zij voeren activiteiten uit zoals het bijeenbrengen van partners uit de TTI’s, kenniscirculatie en valorisatie. Hierin wordt ook met name het MKB betrokken. Verder wordt gekeken naar Europese samenwerking. Er wordt volop gebruik gemaakt van de opgebouwde expertise en netwerken binnen de TTI’s. Door meer instroom van private R&D budget zal onzekerheid rondom financiering van publiek-private samenwerking afnemen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over intellectueel eigendom, fundamenteel versus toegepast onderzoek en zijn ‘best practices’ vastgesteld.
  3. Herschikking onderzoeksthema’s – Sommige sectoren zullen lopende onderzoeken meer gaan bundelen, andere zullen het aantal onderzoeksthema’s uitbreiden, en weer andere blijven op dezelfde voet doorgaan. Maar door nieuwe verbindingen aan te gaan, ontstaan nieuwe kansen en innovaties, ook voor bedrijven die zich over sectoren heen bewegen. Een voorbeeld van deze herschikking is de samenvoeging van de MKB loketten van de Sectoren Energie en Chemie. In de praktijk blijkt een dermate overlap dat het niet meer dan logisch is de kennis uit beide sectoren vanuit één loket aan te bieden.
  4. Internationaal – Er wordt ook over de grens gekeken. Aansluiting bij Europese onderzoeksprojecten is een van de redenen dit te doen. Maar er wordt uiteraard ook toegewerkt naar bronnen van financiering vanuit Europese hoek. De denken valt aan het nieuwe programma Horizon 2020. En door internationale aanwezigheid (kijk naar de aanwezigheid van de HTSM sector op de recente Hannover Messe) blijft Nederland ook uitdrukkelijk in beeld als grote speler op internationaal niveau, voor het oplossen van problemen op globaal niveau.
  5. Andere overheden en regio’s – Er wordt ook uitdrukkelijk gekeken naar samenwerking met andere overheden (ministeries, Europese overheid) en naar samenwerking met andere regio’s.
  6. Het instrumentarium – Er zal worden gekeken hoe op de meest effectieve manier kan worden samengewerkt. Welke samenwerkingsmodellen werken en sluiten goed aan bij de behoefte van de partners? Dit instrumentarium wordt steeds uitgebreid en aangepast. Te denken valt aan: termijnen van onderzoek, instapmomenten, meetellen in-kind bijdragen MKB, enz.
  7. Overgangsperiode – De overgang van TTI’s, en de inbedding van haar succesfactoren in TKI’s zal drie tot vier jaar in beslag nemen. Uiteraard faciliteert de overheid dit proces middels gerichte financiering en verlegging van prioriteiten binnen bestaande financieringsprogramma’s.

Grote zorgvuldigheid is gewenst om de continuïteit van lopende onderzoek te garanderen maar ook om er voor te zorgen dat de grote verworvenheden van TTI’s zoals genoemd in de eerste paragraaf blijven bestaan in de huidige kennisinfrastructuur.

Voor velen bekend maar toch nog even een overzicht van de negen topsectoren: tuinbouw en uitgangsmaterialen; agri & food; water; life sciences & health; chemie; high tech & smart materials; energie; logistiek en creatieve industrie.