Home » Posts tagged 'London'

Tag Archives: London

Kennis krijgt Kracht

‘Back to basics’: Triple Helix (NL versie)

Iedereen heeft wel een bepaald gevoel bij de term ‘back to basics’. Mensen denken hierbij bijvoorbeeld aan: terug naar het begin, terug naar de natuur, terug naar de basis of overnieuw beginnen.

‘Back to basics’ geeft aan dat er in het verleden een ontwikkeling is geweest die destijds veel goeds heeft betekend voor veel mensen. ‘Back to basics’ geeft ook aan dat de oorspronkelijke ontwikkeling wat op de achtergrond is geraakt of overvleugeld door allerlei andere ontwikkelingen.

Gelukkig herinnert het collectieve geheugen ons er aan dat de oorspronkelijke beweging een goede is geweest. En tenslotte is er kennelijk een goede reden of aanleiding om terug te grijpen naar de ontwikkeling van destijds.

Triple Helix model

In een aantal artikelen dat ik recent las werd regelmatig gerefereerd naar het artikel van Etzkowitz en Leydesdorff, “The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations”. Zij hebben in dit artikel de basis gelegd voor het huidige denken over de samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers.

Zonder volledig te willen zijn wil ik dit model (de ontwikkeling uit het verleden) hier nog eens doornemen (en daarmee in feite ‘back to basics’ gaan) met als doel begrip te ontwikkelen voor veel van de huidige ontwikkelingen in onze kenniseconomie.

3 partijen

Het Triple Helix model is gebaseerd op de samenwerking van 3 partijen, met tussen haakjes een korte beschrijving van het primaire doel van die partij:

 1. Overheid (het uitoefenen van wetgevende controle)
 2. Onderwijs (‘productie’ van nieuwe kennis)
 3. Ondernemers (genereren van economische groei en voorspoed)

In het Triple Helix model werken deze 3 partijen samen en dit is gevisualiseerd in de afbeelding.

Het mooie is dat door de samenwerking het synergie effect zijn werk doet. Synergie ontstaat door de samenwerking tussen steeds 2 van bovenstaande partijen en uiteraard de samenwerking van alle 3 partijen tegelijkertijd. Deze samenwerkingsverbanden zijn als volgt te benoemen en te karakteriseren:

 1. Overheid – Onderwijs: kennis infrastructuur. Partijen werken samen om een infrastructuur te ontwikkelen waarin een ieder op optimale manier kennis kan ontwikkelen. Overheid investeert een aanzienlijk deel van haar budget in onderwijs. En onderwijs zorgt niet alleen voor nieuwe kennis; ook in de overdracht van kennis aan studenten wordt veel geïnnoveerd.
 2. Overheid – Ondernemers: politieke economie. In deze context gaat het om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat waarin alle ruimte ontstaat voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. De overheid faciliteert, probeert regelgeving te vereenvoudigen. Door afdracht van belastingen kan de overheid op haar beurt weer investeren in met name onderwijs.
 3. Onderwijs – Ondernemers: innovatie. Door gebruik van kennis ontstaan in samenwerking met hoger onderwijs (research) is het bedrijfsleven in staat te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.
 4. Daar waar onderwijs – overheid – ondernemers samenwerken ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Hier werkt (de zogenaamde ‘sweet spot’) de synergie in optima forma. Het resultaat is uiteraard veel meer dan de som der delen.

Het Triple Helix model is in de wetenschap verder ontwikkeld. Vooral de rol van het hoger onderwijs krijgt veel aandacht en er wordt dan bijvoorbeeld gesproken over de tweede academische revolutie. De eerste ging over het toevoegen van het doen van onderzoek aan de eigenlijke opdracht van universiteiten, kennisoverdracht. De tweede is het toevoegen van de opdracht kennis om te zetten in economische ontwikkeling (gesproken wordt over de ondernemende universiteit).

Niet alleen het hoger onderwijs onderzoekt en publiceert verder op basis van dit model; de overheid en ondernemers hebben hun verantwoordelijkheid genomen en het Triple Helix model op een praktische manier ingevuld. De overheid door te faciliteren in de ruimste zin van het woord en ondernemers door de handschoen op te pikken en veel energie te steken in Research & Development. Dit alles met duurzame economische ontwikkeling als doelstelling.

Triple Helix Conference

De wetenschap rondom het Triple Helix model wordt elk jaar gedeeld op de Triple Helix Conference die in 2013 werd gehouden in London. De papers die gepresenteerd werden staan keurig gerangschikt op de site van het Big Innovation Centre. Tenslotte wordt de conferentie volgend jaar gehouden in Tomsk, Rusland.

‘Back to basics’: Triple Helix (English)

There are different definitions for the term ‘back to basics’. It can mean, for example: back to the beginning, back to nature, or ‘starting all over again’.

‘Back to basics’ indicates that there has been a development in the past that, at the time, was impactful or important. It also indicates that the original development has been pushed somewhat to the background or has been eclipsed by other developments.

Fortunately, collective memory reminds us that the original notion was a good one. And there is obviously a good reason or occasion to go ‘back to basics’, and reexamine the developments of that time.

Triple Helix model

Recently I read some articles that referred to the article by Etzkowitz and Leydesdorff: The Dynamics of Innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. In this article, the authors laid the foundation for current thinking on the cooperation between government, education and businesses.

I would like to examine this model (the development of the past) on a somewhat basic level with the aim of developing an understanding of many of the current evolutions in our knowledge economy. In fact, I would like to go ‘back to basics’ by studying this core model.

Three parties involved

The Triple Helix model is based on the cooperation of three parties. A brief description of each of their primary purposes follows in parentheses:

 1. Government (exercising legislative control)
 2. Education (‘production’ of new knowledge)
 3. Entrepreneurs (generating economic growth and prosperity)

In the Triple Helix model these three parties work together as demonstrated in this figure:

test-eng

 

The nice thing is that synergy does occur as a result of this collaboration. Both as a result of the collaboration between two of the above parties, and of course, the cooperation of all three parties simultaneously. These partnerships are identified and characterized as follows:

 1. Government – Education: knowledge infrastructure. Parties cooperate in order to develop an infrastructure in which everyone can develop knowledge in an optimal way. Government invests a significant portion of its budget in education. And education not only creates new knowledge, but knowledge is also transferred to students through seeking and application of innovation.
 2. Government – Businesses: political economy. In this context, an optimum business environment is created, in which innovation and sustainable developments can prosper. The government facilitates, and seeks to simplify regulation. Tax payments allow the government, in turn, to invest in education, innovation and de-regulation.
 3. Education – Businesses: innovation. By using knowledge developed in collaboration with universities or or institutes of higher learning ,(Research & Development) businesses are able to innovate and, as a result, drive economic development and growth.
 4. When education – government – businesses work together, conditions emerge for a knowledge-based economy. Here, synergy (the so-called ‘sweet spot;) works at its best. The result is, of course, much more than the sum of its parts.

The Triple Helix model has been further developed scientifically. The role of higher education, especially, has gotten a lot of attention. This is referred to as the second academic revolution. The first revolution took place when conducting research was added to the primary task of universities: knowledge transfer. The second revolution will add the role of converting knowledge into economic development (‘the entrepreneurial university’).

Higher education is not the only party to research and publish based on this model. Government and businesses have taken on their responsibility and implemented the Triple Helix model in a practical way. Government implements it by facilitating in the broadest sense of the word, and businesses implement it by picking up and investing a lot of time and money in Research & Development. All with the aim of creating sustainable economic growth and development.

Triple Helix Conferences

The science around the Triple Helix model is subject of the Triple Helix Conferences. The papers presented at the London Conference in 2013 are available on the Big Innovation Centre website. This year’s conference will be held in Tomsk, Russia.

Edited by two points copy.