Home » Posts tagged 'Entrepreneurship'

Tag Archives: Entrepreneurship

Kennis krijgt Kracht

Iedereen is ondernemer

Leren door te ondernemen en leren ondernemen

Ik ga voor het Friesland College dit jaar een team van jonge studenten begeleiden in het opzetten van een bedrijf. Zoals wetenschappelijk is aangetoond dat jonge kinderen leren tijdens het spelen, weet ik zeker dat het Friesland College kan beamen dat studenten meer, beter en leuker leren door te ondernemen. Samen met de organisatie Jong Ondernemen van VNO-NCW is een programma opgezet waarin alle aspecten van het runnen van een bedrijf aan de orde komen: financiering, productontwikkeling, productie, verkoop, marketing, administratie, personeel, vergaderen(!), presenteren, enz. Externe begeleiders zijn bedoeld om met de studenten te sparren over de keuzes waar ze voor staan en de beslissingen die ze moeten nemen.

Het doel van dit programma is het leren van competenties, niet per se het opstarten van een levensvatbaar bedrijf alhoewel dat natuurlijk wel kan en gebeurt. Maar het leren ondernemen kan in deze tijd zeker geen kwaad.

Ondernemen als alternatief

Want meer dan de helft van de jongeren heeft tegenwoordig geen vaste baan maar een flexibel contract. En die trend lijkt onomkeerbaar door te zetten. Het zoeken naar werk vraagt dus meer dan ooit aandacht, tijd en inzet. Energie stoppen in het ontwikkelen van competenties en het uitbouwen van het netwerk. Want werk is er wel maar weinig nieuwe vaste banen.

Dit merken ook de werkzoekenden. Veel energie wordt gestopt in het zoeken naar vaste banen die er nauwelijks zijn. Uiteindelijk besluiten ook zij (soms met tegenzin want het is ze nooit geleerd) iets te gaan ondernemen en een bedrijf te starten. Vorig jaar zijn er maar liefst 50000 zzp’ers bijgekomen. En hoewel het grootste deel dit zal doen vanuit passie voor een mooi vak is een substantieel deel dit gaan doen vanuit het besef dat men iets moet gaan ondernemen om inkomen te verkrijgen.

Ondernemerschap

Iedereen kan zich voorstellen wat een onderneming is. Het bedrijf bied een product of dienst aan met als doel omzet en winst te halen. En een bestaan voor de ondernemer. De ondernemer is vaak een uitgesproken persoonlijkheid die het bedrijf heeft opgericht en/of grootgemaakt. In zijn boek ‘No B.S. Time Management For Entrepreneurs’ omschrijft Dan Kennedy ondernemerschap als ‘… the conversion of your knowledge, talent, guts etc. –through investment of your time- into  money’.

In dat laatste –geld verdienen- is de ene ondernemer uiteraard succesvoller dan de andere. Over het algemeen lijken zzp’ers het redelijk te doen.

Lukt het echter niet direct om je kennis, talenten, passie om te zetten in geld kun je altijd, tijdelijk of een deel van je tijd, je kennis en ervaring inzetten voor iets anders. Bijvoorbeeld het opdoen van ervaring in een nieuwe richting, branche of beroep. Of het bijdragen aan een maatschappelijk belang of doel en daarmee uiteraard ook weer aan het uitbouwen van je competenties, ervaring en netwerk.

Je moet iets ondernemen

Hoe je het ook wendt of keert, in welke omstandigheid dan ook, je moet iets ondernemen. Als student mag je ondernemen om te leren. Maar zie het vooral als een kans om te leren ondernemen. Want in de echte wereld zul je het straks hard nodig hebben. Als ondernemer met of zonder personeel moet je per definitie altijd iets ondernemen om ook na deze week, deze maand of dit jaar voor inkomen te zorgen. Als werknemer om te zorgen dat je je baan houdt na de versoepeling van het ontslagrecht. Maar ook door niet alleen aan eigen belang te denken maar je kennis en talent ook in te zetten voor een maatschappelijk doel. En tenslotte als werkzoekende door er voor te zorgen jouw kennis en talent in te zetten voor de maatschappij en daardoor interessant te blijven voor betaald werk, ook al zal dat hoogstwaarschijnlijk tijdelijk en flexibel zijn.

Iedereen is dus ondernemer

Iedereen moet iets ondernemen, iets aanpakken om kennis en talent of om te zetten in geld, of in te zetten voor een maatschappelijk doel en daarmee uiteraard ook weer je eigen ontwikkeling. Vandaar dat ik in zee ga met het Friesland College voor dit project.

 

Klik hier voor de column “Kiezen tussen Business Bootcamp of GTA V” waarin dit thema eerder werd behandeld.

Startups in een digitaal Europa

Van de Europese Commissie is een e-book verschenen met daarin visies over de toekomst en de betekenis van het digitale tijdperk voor Europa. Het boek ‘Digital Minds for a New Europe’ is samengesteld door de eerdere Eurocommissaris voor de Digitale Agenda, Neelie Kroes. Het bestaat uit 46 bijdragen van evenzoveel autoriteiten op het gebied van digitale thema’s.

Onderstaand een zeer globaal overzicht van de onderwerpen die behandeld worden. Zo kun je zien of er iets van je gading in staat wat interessant is om verder te lezen.  De onderwerpen zijn in zes categorieën verdeelt.

Visies op digitale wereld

Uiteraard behandelt het document een aantal brede visies over het belang van de digitalisering in z’n algemeenheid, het belang daarvan voor Europa, welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan en hoe bijv. onderwijs en de maatschappij vorm krijgen in het digitale tijdperk.

Ontwikkeling van het Internet zelf

Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het Internet zelf als platform. Daarbij wordt gesproken over Internet of Things (ook wel Internet 4.0) of Internet of Everything. Ook wordt gekeken naar het bestuur over het Internet in de toekomst. Het internet zorgt voor connectiviteit of zelfs ‘total connectivity’. Er wordt gekeken naar de impact daarvan op de samenleving.

Overheid

In een Networked Society wordt ook de rol van de overheid anders. Te denken valt aan online overheidsdiensten, de impact van digitalisering op gezondheidszorg en uiteraard onderwijs. Het digitale tijdperk heeft ook invloed op (het vormen van) beleid. Regelgeving dient rekening te houden met een digitale samenleving. Straks spreken we over de e-overheid.

Smart Cities

Door de opkomst van Internet wordt er al lange tijd gesproken over Smart Cities. De ontwikkeling daarvan staat nog in de kinderschoenen. Te denken valt aan (het verbeteren van) transport, mobiliteit, gebruik van energie, ontwerp, bouw en inrichting van gebouwen (Rem Koolhaas), veilige en schone omgeving en interactieve landschappen (Daan Roosegaarde).

Digitale Technologieen en ontwikkelingen

De lijst is divers: cloud computing, high speed broadband, big data, mobile connectivity en cyber security. Digitalisering heeft invloed op allerlei terreinen: wetenschappelijk onderzoek, musea, het Human Brain Project (de hersenen worden digitaal in kaart gebracht), cognitieve systemen (bijvoorbeeld zelf rijdende auto’s) en de impact van e-commerce op wereldwijde handel. Ook op het menselijk aspect van de samenleving heeft digitalisering invloed: privacy, democratie, de maatschappij als geheel, toegang tot kennis, en onderwijs.

Innovatie, ondernemerschap en economie

De link naar ondernemerschap kan gelegd worden in de zin dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan onderwijs dat naadloos aansluit aan aan dat wat bedrijven nodig hebben. Voor de groei van de economie is innovatie essentieël. Innovatie vindt plaats door disruptie van bestaande business modellen en processen. En de snelheid van disruptie neemt alleen maar toe dankzij digitalisering. Disruptie geeft vervolgens ruimte aan talloze digitale start-ups die weer een beter produkt kunnen leveren dan de bestaande bedrijven. Complete bedrijfstakken staan op de kop: bijv. overnachtingen (AirBnB) en taxi vervoer (Uber).

Connectiviteit geeft ook ruimte aan modellen die de deeleconomie stimuleren: “as dynamic sharing evolves, spectrum can be reused in smaller cells improving effectiveness a thousand times”. Met andere woorden: totale connectiviteit geeft de mogelijkheid op kleine schaal te organiseren waardoor middelen efficiënter kunnen worden gebruikt.

Plek Nederland binnen Europa

Nederland scoort hoog in Europa als het gaat om digitale startups. Activiteit op dit gebied scoort 6% hoger dan het europees gemiddelde. Hoog gekwalificeerd personeel in combinatie met de prioriteit die de overheid geeft aan ondernemerschap liggen hieraan ten grondslag. Hierover verscheen een artikel in Forbes.

Euromentors

Als het gaat om digitale startups staan we nog maar aan het begin. Euromentors is een nieuw initiatief vanuit Europa om een zakelijk mentor ecosysteem op te zetten voor digitale startups. Op die manier geeft Europa vorm aan het belang dat zij hecht aan digitale startups in het bijzonder. Euromentors helpt ideeën te genereren, biedt ondersteuning aan startups maar ook aan uitbreiding van activiteiten van al bestaande, kleine bedrijven. Kijk op de website voor meer informatie.

 

Auteurs: Bokova, Boni, Buhr, Busch, Castillo Vera, Celli, Cerf, Chambers, Chatterjee, Dentzel, Dijkgraaf, Donahue, Frackowiak, Furber, Gorenberg, Grech, Hed, Hoffman, Hoyer, Koolhaas, Kroes,  Lane-Fox, Lévy, Wei, Holl Lute, Markram, Meier, Mobed, Obermann, Pijbes, Ploss, Pollock, Puttnam, Van Rompuy, Roosegaarde, Schmidt, Schwab, Shields, Snabe, Sorrell, Terium, Van Thillo, Van Uffelen, Ben Verwaayen, Robert Verwaayen, Vῑke-Freiberga, Vogels

 

 

Eigenschappen van een ondernemende regio *

Op basis van een vijftal fases beschrijft Etzkowitz de ontwikkeling van Silicon Valley, vanaf haar ontstaan tot heden, met als doel aan te geven welke factoren bepalend zijn geweest voor het succes van Silicon Valley. Maar ook welke de voorwaarden zijn voor verder succes van Sillicon Valley in de toekomst. Mijn doel is deze eigenschappen als ‘instrumentarium’ op een rijtje te zetten om daarmee inzicht te krijgen welke aspecten een rol spelen in ondernemende regio’s in Nederland in het algemeen en die bij u in de buurt in het bijzonder.

Stanford University

Zeer bepalend voor het succes is de aanwezigheid van Stanford University geweest, met in haar genen het creëren en delen van wetenschappelijke kennis. Zij heeft als strategie een entrepreneurale universiteit te willen zijn en zich te verbinden met overheid en bedrijven.  Silicon Valley is daardoor gaan groeien en uiteindelijk een innovatie-hub geworden dat talent en technologie van buiten de regio aantrekt. Aspecten die daartoe hebben bijgedragen zijn:  zelf opgeleide academische ondernemers, mede door overheid gesteunde R&D, het aantrekken van venture capital, en het ontstaan van industrie die op haar beurt weer investeert in academisch onderzoek.

Silicon Valley (en elke andere kennis regio) heeft zich ontwikkeld langs de volgende 5 fases:

1 Ontstaan

Binnen Stanford University ontwikkelde zich regeneratieve kennis over het steeds weer afsplitsen en opbouwen van start-ups. Er ontstond een regionale innovatie cultuur met veel kleine bedrijven en onafhankelijke uitvinders. Maar ook belangrijk was de schaal van de toegezegde overheidsinvesteringen in R&D. Amerika kenmerkt zich door het bestaan van enkele zeer grote overheidsinstellingen die enorme geldbedragen in onderzoek steken. Nasa is daarvan een voorbeeld maar ook Defensie.

2 Samenvoeging

Het al bestaande proces van het genereren van start-ups wordt versneld door meer samenwerking tussen universiteit, overheid en bedrijven. Sociaal, intellectueel en financieel kapitaal worden samengevoegd om het proces te accelereren. Drijfveren worden: reputatie, vakmanschap en de wens nieuwe technologieën uit te vinden. De academische werkhouding, doorgaan totdat er een oplossing is gevonden voor een probleem, wordt gemeengoed. Er wordt niet gerust voordat een project wordt opgeleverd. Vandaag de dag vertaald dit zich bijvoorbeeld in Hackatons waarbij 48 uur achtereen wordt gewerkt om bijvoorbeeld een app te ontwikkelen.

3 Uitbreiding

Het ontstaan van nieuwe bedrijven bereikt een kritische massa. Er ontstaan diverse innovatie clusters (elk een interactieve groep van startende bedrijven) die groeien, terugvallen en soms weer opbloeien. Ervaren ondernemers begeleiden startende ondernemers. Kennis wordt op peil gehouden met de inbreng van geavanceerde academische kennis. Binnen de universiteit worden Technology Transfer afdelingen opgezet om de kennisstroom te sturen en verzilveren.

4 Uitbloei

Teruggang in een cluster wordt gecompenseerd door groei in een andere. Clusters maken gebruik van cross-overs tussen technologische gebieden. Silicon Valley wordt een plek waar ambitieuze ondernemers, nieuwe technologieën en ideeën naar toe stromen.

Er ontstaan ook krachten die de ontwikkeling van de regio ondermijnen: het op afstand houden van de overheid, geen sturing vanuit een centraal punt, ieder lijkt zijn gang te gaan.

5 Vernieuwing

Binnen het innovatieve ecosysteem wordt iedereen afhankelijk van elkaar: advocaten, accountants, head-hunters, venture capitalists, business angels en nieuwe ondernemers. Vernieuwing is noodzakelijk en kan volgens Etzkowitz op 2 manieren worden bereikt: 1) continue toestroom van nieuw ‘menselijk kapitaal’ vanuit de academische opleiding en 2) overheids- en bedrijfsinvesteringen in R&D. Vooral de overheid als ‘inkoper’ van kennis blijft belangrijk.

Tenslotte

Een op kennis gebaseerde economische ontwikkeling van een regio is afhankelijk van de inbreng van eigen onderzoek. Teveel afhankelijk zijn van externe bronnen van menselijk en intellectueel kapitaal kan het vermogen van de regio om zichzelf steeds te vernieuwen middels het voortbrengen van start-ups, ondermijnen. Volgens Etzkowitz is de sleutel voor een succesvolle ondernemende regio het voortbrengen van menselijk kapitaal en investeringen in R&D in een institutionele infrastructuur die zich kenmerkt door transparante academische grenzen tussen overheid, onderwijs en bedrijven. En de samenwerking tussen de 3 partijen kenmerkt zich door hoge mate van interactiviteit. Dit alles vraagt een visie die op langere termijn resultaat levert en blijft leveren.

 

*) Deze column is gebaseerd op het artikel “Silicon Valley at risk? Sustainability of a global innovation Icon”, Etzkowitz H., Social Science Information, December 2013 vol. 52 no. 4 515-538

Spectaculaire groei corporate accelerators

Vorig jaar heeft er een enorme groei plaatsgevonden in het aantal samenwerkingsverbanden tussen grote bedrijven en kleine of startende ondernemingen. De aard van de samenwerking is divers, van het genereren van ideeën, samen werken aan innovaties, tot het faciliteren van starters door de gevestigde bedrijven.

Open innovatie

De overtuiging bestaat dat innovatie sneller werkt in een open markt. In een situatie waarin de R&D van een bedrijf niet stopt bij de bedrijfspoort maar waar actief naar samenwerking wordt gezocht met anderen, voor het genereren van ideeën maar ook productontwikkeling met technologie die niet binnen het bedrijf beschikbaar is. Open innovatie maakt gebruik van de kennis van elk van de partijen en door nieuwe partners toe te voegen nemen de mogelijkheden alleen maar toe. Men stapt over van interne R&D naar ‘gedemocratiseerde’ innovatie waarbij iedere partij van belang is.

Grote bedrijven profiteren van creativiteit

Veel van de nieuwe uitvindingen ontstaan in kleine ondernemingen. Door gebrek aan logge bureaucratie kunnen zij sneller schakelen. Door samenwerking te zoeken profiteren bedrijven en ontstaat ideeën en innovatie binnen kleine teams. De meeste bedrijven zitten nog in het proces van aanpassing aan de digitale wereld en wat is een betere manier dan dit te doen met jonge, innovatieve bedrijven. En omdat ook de afdeling Corporate PR de voordelen ziet in de vorm van verbetering van het imago is het waarschijnlijk dat de groei in samenwerkingsverbanden zal doorzetten.

Kleine bedrijven van beschikbaarheid ‘resources’

Voor kleine bedrijven of startende ondernemingen zijn de voordelen nog groter. Zij krijgen toegang tot financiering, faciliteiten, technologie en kennis van het bedrijf. Daardoor kunnen zij eerder investeren in bijv. prototypes, hoeft in eerste instantie geen geld te worden besteedt aan machines en kunnen zij gebruik maken van de expertise van mensen binnen het grote bedrijf. En slaagt de opzet dan is het mogelijk, dankzij de beschikbare distributie- en verkoopkanalen, het product sneller in de markt te plaatsen. Kortom, voor startende ondernemingen is een ‘accelerator’ programma van een groot bedrijf een forse stap in de goede richting.

Wat is een goed programma?

Beide partijen moeten voordeel zien in de samenwerking. Met andere woorden: het partnerschap moet een win-win situatie zijn voor zowel de onderneming als de starter. Zonder een balans daarin zullen onderneming op termijn geen voordeel behalen die opwegen tegen de kosten. En zullen starters afhaken als ze merken dat ze worden ‘gebruikt’.

Ook moeten starters onafhankelijk moeten kunnen blijven met als doel de nieuwe onderneming succesvol te maken en op te schalen. Uiteraard kunnen ondernemingen altijd starters inlijven wanneer deze een uiterst succesvol product te hebben ontwikkeld. Daarvan zijn er in Sillicon Valley talloze voorbeelden.

Voorbeelden

Enkel ter illustratie hierbij een aantal typen van samenwerking met een voorbeeld.

Ideeën – sommige bedrijven houden de deur deels dicht maar beseffen wel dat voor sommige uitdagingen het goed is om ook externe partijen mee te laten denken. De engelse term is ‘ideation’. Een programma focust op het verwerven van nieuwe ideeën voor technologie, het business model en ander uitdagingen.

Challenges and Wants – Unilever

Creating an entrepreneurial culture – Intel

Investeringsprogramma’s of venture capital – hierbij gaat het daadwerkelijk om het financieren van de startende onderneming. Startende ondernemingen moeten al een zeker track-record hebben. De bedoeling van de investering is uiteindelijk wel een gezonde ROI.

Qualcomm venture

Partnerschap, samenwerking – deze zijn bedoeld om startende ondernemingen toegang te verschaffen tot intellectueel eigendom, verkoopkanalen, of markttoegang. Maar is zijn eenvoudigste vorm kan het ook gaan om kantoorruimte.

AT&T Foundry

Rol overheid

Uit onderzoek blijkt dat een regio is gebaat met een zekere balans tussen de aanwezigheid van grote bedrijven en startende ondernemingen. Daaruit ontstaan samenwerkingsverbanden die leiden tot innovaties en ook banen. Sterker nog – de meeste nieuwe banen ontstaat bij startende ondernemingen. Taak van de overheid is dus in de regio een balans te zoeken, en daar te stimuleren waar dat het meest nodig is. Of meer grote bedrijven aantrekken, of startende ondernemingen faciliteren, of samenwerking tussen beide te stimuleren.

Bronnen:

Corporations and Startups No Longer Strange Bedfellows

Every corporation needs an accelerator program

2013 – the year of the corporate accelerator?

Why some regions are more innovative than others

The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction

‘How to Build a Startup’

Je wordt vast wel eens om advies gevraagd door een student of anderen wat ze moeten doen om een bedrijf op te starten. Zeker als je werkzaam bent op het raakvlak onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Ik heb de cursus How to Build a Startup op udacity.com bekeken, van de man die in Amerika een reputatie op het gebied van advies aan startende bedrijven heeft opgebouwd, Steve Blank.

Hieronder een aantal observaties die je kunnen helpen om starters  een advies te geven over deze online cursus.

 1. De cursus is compact. In 8 lessen leer je de aanpak van Steve Blank kennen waarmee je direct aan de slag kunt. De cursus is online en gratis en te volgen in het tempo dat jij wilt. Ook is er de mogelijkheid met andere deelnemers te sparren over de ervaringen met het gebruik van deze aanpak.
 2. Er wordt met name aandacht besteedt aan fysieke produkten en online produkten. Niet zozeer aan diensten. Maar de grondbeginselen kun je uitstekend gebruiken, ook als startende coach, adviseur of interim-manager.
 3. Vaak denkt men dat het bij het starten van een bedrijf gaat om de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of het schrijven van een ondernemingsplan. Maar stap 1 in deze cursus is dat je je business model op papier zet. En dat je je beseft dat alles wat op papier staat ‘guesses’, hypothesen zijn. Immers, het staat slechts op papier. Je hebt het nog niet getoetst bij je… toekomstige klanten.
 4. Een startup is volgens Steve Blank een tijdelijke ‘organisatie’ met als doel een business model te zoeken dat op te schalen is en herhaalbaar. Alleen als dat bereikt is kun je denken aan iets permanents zoals een bedrijf.
 5. Om van tijdelijk naar permanent te gaan is het nodig, zoals Steve dat noemt, ‘out of the building’ te gaan. De hypothesen die op papier staan zet je in je contact met toekomstige klanten om in feiten. En omdat het als voorlopig begint kun je steeds weer je business model aanpassen (pivot) totdat je het punt bereikt waarop het business model volgens klanten wel werkt.
 6. Om het gesprek met toekomstige klanten makkelijker te maken, is het handig een zogenaamde MVP (minimal viable product) te laten zien. In het geval van een fysiek produkt kan dit een dummy zijn. In het geval van een web produkt of service een éénvoudige website. Zolang de klant maar een goed begrip krijgt van wat bedoeld wordt.
 7. Belangrijkste onderdelen van het business model zijn de Value Proposition (wat biedt je aan) en Customer Segments (wie zijn je klanten). Deze 2 onderdelen krijgen in de cursus de meeste aandacht. Je kunt van beide meerdere bedenken voor je startup. Daarna stel je voor elke combinatie van VP en CS een zogenaamde Product/Market fit vast. Met elke P/M fit kun je aan de slag. Maar je kunt ook besluiten te focussen.
 8. Alles wat je veronderstelt en alle feiten die je daarover uit de markt haalt leg je vast op een zogenaamde Business Model Canvas. Dit gaat in 8 categorieën: Value Proposition, Customer Segments, Channels, Customer Relationship, Revenu, Partners, Resources en Cost. Op deze manier leg je gestructureerd en overzichtelijk al je ideeën over je startup plannen vast. Je wordt gedwongen van te voren na te denken voordat je naar je klanten stapt voor bevestiging.
 9. In de cursus worden alle bovengenoemde categorieën behandeld. Soms met iets teveel diepgang. Er zijn maar weinig startende bedrijven die al nadenken over factoring als vorm van financiering.
 10. De cursus van Steve Blank is uiteraard amerikaans van karakter. Toch kan de cursus zonder meer toegepast worden op de nederlandse situatie. Inhoudelijk zijn er wat dat betreft weinig verschillen. De cursus is uitermate geschikt voor universitaire studenten met een technische achtergrond.
 11. In de categorie Customer Relationships worden 2 zogenaamde viral loops besproken. Krachtig als het gaat om nieuwe klanten. 1) Klanten die een aankoop doen zullen tevredenheid direct doorgeven. 2) Klanten die al langere tijd bij je kopen worden een onuitputtelijk bron van referrals. Vandaar dat Blank zegt veel tijd en energie aan CR te besteden.

Een andere cursus die ik kan aanbevelen is de Business Bootcamp van Open Circles. Dit is een bijeenkomst centraal in het land van 2 dagen en er zijn kosten aan verbonden. Het voordeel is dat de cursus zeer inspirerend is door het intensieve programma, zonder afleiding.

Kiezen tussen Business Bootcamp of GTA V

Onlangs bezocht ik een Business Bootcamp van Open Circles. Een twee-daags event om starters en jonge bedrijven een aantal handvaten aan te reiken om snel met hun bedrijf een plek op de markt te veroveren. En zo in eigen inkomen te kunnen voorzien. Een uitstekend en inspirerend bootcamp onder leiding van Nisandeh Neta (zie mijn LinkedIn contacten). Bij een inventarisatie van de leeftijd van deelnemers bleken slechts zo’n 10 jongeren tot en met 21 jaar aanwezig. Erg weinig als je nagaat dat er 1200 mensen in de zaal zaten. Zouden de kosten van 47 euro een probleem vormen?

Veel jonge ondernemers

Toch zijn er veel jongeren die als ondernemer willen starten. Volgens Kamer van Koophandel statistieken is bij startende ondernemers de groep 25-29 jaar het grootst. Opvallend daarbij is dat bij mannen de grootste groep starters te vinden is in de leeftijd van 25 terwijl die bij vrouwen in de leeftijd van 39 is. Verder beginnen er jaarlijks zo’n 25000 scholieren en studenten een onderneming in de beschermde omgeving van school. Tenslotte blijkt uit allerlei onderzoeken dat veel jongeren enthousiast zijn over het starten van een eigen bedrijf, en de intentie hebben voor zichzelf te starten.

Steun voor startende jonge ondernemers

Ook worden jonge ondernemers van alle kanten steun aangeboden. Zoals gezegd bieden scholen lessen in ondernemerschap aan. In groepsverband worden junior company’s of student company’s gestart. HBO en WO bieden in ruime mate minor’s Ondernemerschap aan. En er zijn op campussen veel mogelijkheden om tijdens of na de opleiding te starten met bedrijven.

KvK en Jonge Ondernemers bieden jongeren workshops aan over ondernemerschap. De Kamer van Koophandel biedt aan studenten het event “Kom proeven aan ondernemerschap” aan. Het Start-Up event van Jonge Ondernemers op 9 oktober was uitverkocht met meer dan 500 deelnemers: docenten, scholieren en studenten.

Jongeren die, steeds vaker, kiezen voor ondernemerschap kunnen dus te kust en te keur als het gaat om opleiding, begeleiding en advies.

Zit het in de genen of valt het te leren?

Vaak wordt gezegd: ondernemerschap zit in je genen. Het is dus niet voor iedereen weggelegd. Maar is dat wel zo? Moeten niet veel meer jongeren kiezen voor ondernemerschap, ook al ‘zit het niet in de genen’? Immers, een vaste baan gedurende een hele carrière wordt steeds minder vanzelfsprekend.

Er zijn 3 redenen voor jongeren om ondernemers vaardigheden te ontwikkelen:

 1.  Je bent voor ondernemerschap in de wieg gelegd. Hoe dan ook, je begint voor je zelf. Het zit in je genen maar dan nog kan het geen kwaad  een opleiding te volgen, advies in te winnen en je zo goed mogelijk voor te bereiden als startende ondernemer. Lukt het dan zijn bijna alle ondernemers tevreden over hun zelfstandig bestaan. Ondernemers moeten er over het algemeen niet aan denken weer als werknemer aan de slag te gaan.
 2.  Je kiest ervoor niet in vaste dienst te treden, of dit lukt gewoon niet. Dan is het handig, als zzp’er of freelancer, toch je zelf te kunnen profileren om een niche in de markt te vinden, te bedienen en daar je boterham aan te verdienen. Het verdient dus aanbeveling om vaardigheden als netwerken en onderhandelen te ontwikkelen. Naast je specifieke vaardigheden waar je je primaire opleiding voor hebt gevolgd: ontwerpen, bouwen, verzorgen, koken, managen, enz.
 3. Steeds meer bedrijven waarderen intrapreneurship. Dit is tegenovergesteld aan entrepreneurship wat duidt op het bouwen aan je eigen bedrijf. Werkgevers verwachten van hun werknemers zelfstandigheid, innovatief werken en ondernemende initiatieven. Ze zijn intrapreneur binnen het bedrijf. Hiervoor kan men uitstekend cursussen voor starters volgen voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden.

GTA V of toch Business Bootcamp?

Vanwaar deze keus? Welnu, zowel GTA V als een Business Bootcamp sessie van 2 dagen bij Open Circles kosten beide exact 47 euro. Jongeren zijn massaal in de rij gaan staan om hun exemplaar van GTA V te bemachtigen toen het uitkwam. Het geld is er dus wel. En natuurlijk is het ze van harte gegund. Maar tegelijkertijd zou het mooi zijn dat ze toch ook kiezen om te investeren in opleiding, cursus of advies om hun vaardigheden als ondernemer te ontwikkelen. Want in de toekomst zouden ze die nog wel eens hard nodig kunnen hebben.