Home » Posts tagged 'arbeidsproduktiviteit'

Tag Archives: arbeidsproduktiviteit

Kennis krijgt Kracht

Groei versnellen: de stedelijke regio als uitgangspunt

In Groot-Brittannië publiceerde de City Growth Commission het rapport Unleashing Metro Growth. Het rapporteert over een onderzoek naar het belang van steden en stedelijke regio’s voor de economische groei. De conclusie is dat versterking van de rol van steden en stedelijke regio’s de groei van Groot-Brittannië als geheel kan versnellen. Ondersteunt dit rapport ook het idee van de superprovincies van minister Plasterk (die er overigens niet komen)?

Stedelijke regio’s al belangrijk

De commissie onderzocht 15 stedelijke gebieden in het Verenigd Koninkrijk. De stedelijke gebieden, inclusief voorsteden en omliggend gebied omvatten ongeveer zo’n 500,000 inwoners. Deze stedelijke gebieden worden gezien als de belangrijkste “driving force” voor economische groei en vooruitgang in een kennisgeoriënteerde en globale economie. Om aan die rol te kunnen voldoen moeten zij zich houden aan de economische wetten: concentreren en maximaliseren van productiviteit, maximale connectiviteit en het innovatieve en creatieve potentieel de vrije hand geven.

Doelstellingen

Niet alleen de economie krijgt een boost door aandacht voor de stedelijke regio. Andere doelstellingen en voordelen van een op de stedelijke regio gefocust beleid zijn:

  • Het op elkaar kunnen afstemmen van publiek en private investeringen;
  • Beter kunnen inspelen op opkomende, nieuwe technologieën in de regio;
  • Een inclusieve economie waarbij meer mensen uit de regio in de regio aan de slag gaan.

Hoe nog belangrijker?

Stedelijke regio’s dienen zowel fysiek als digitaal een optimale infrastructuur aan te leggen. Dit betekent optimale verbindingen voor alle manieren van fysiek transport om optimaal binnen de regio te kunnen reizen en goederen te transporteren. Dit is belangrijker nog dan het reizen tussen regio’s. Daarnaast is het belangrijk een digitale snelweg voor datatransport aan te leggen.

Universiteiten en hogescholen zijn essentieel voor opleiding. Het gaat dan om het aanbieden van opleidingen die in de stedelijke regio nodig zijn. En om optimaal te kunnen profiteren van die kennis is het belangrijk te investeren in manieren om studenten (zeg kennis) voor de regio te behouden.

Nog een stap verder gaat het idee dat regio’s meer zeggenschap krijgen zodat beleid optimaal kan worden aangepast aan wat nodig is in de regio. Zeggenschap over zaken als belastingen, financiering, budgetten, beleidsontwikkeling. Dit betekent verschuiving van macht vanuit het centrum van de landelijke politiek naar de (stedelijke) regio. In het Verenigd Koninkrijk is het beeld dat sommige steden en regio’s dit aankunnen maar andere zeker nog niet.

Welke stappen kunnen stedelijke regio’s ondernemen?

  • Zorgen voor goede informatie voorziening over economie en publieke sector. Dit lijkt voor de hand te liggen maar krijgt in de praktijk niet altijd de aandacht die het nodig heeft;
  • Het op elkaar afstemmen van beleid op het gebied van transport en huizenbouw;
  • Onderwijs gericht inzetten om vaardigheden die in de regio nodig zijn, te ontwikkelen;
  • Ontwikkeling van hoger onderwijs. Naast onderzoek en onderwijs zorgt goed onderwijs in de regio ook voor innovatie, nieuwe banen, investeringen en het aantrekken van talent van buiten, indien nodig. Investeringsfondsen voor onderzoek en onderwijs hebben een positieve invloed op lokale groei. En regio’s moeten initiatieven nemen om studenten te matchen met werkgevers.

Devolutie

Een nieuwe term voor mij en misschien voor sommige lezers. Dit betekent het afstaan van macht (in goed overleg) van centraal orgaan naar de stedelijke regio. Alleen op die manier kan de politiek op de juiste manier, en sneller, inspelen op (globale) ontwikkelingen die impact hebben op de regio. Het rapport pleit voor devolutie daar waar noodzakelijk maar alleen wanneer de regio er klaar voor is.

De regio krijgt meer autonomie, moet ‘governance’ opbouwen, beleid ontwikkelen, zichzelf kunnen evalueren en een visie ontwikkelen hoe de regio verder economisch te ontwikkelen en hoe de bovengenoemde aspecten in te vullen.

Superprovincie

Dit rapport draagt bouwstenen aan voor verdere ontwikkeling van stedelijke regio’s en steden. Dezelfde bouwstenen kunnen ook worden ingebracht wanneer het gaat om regionale ontwikkeling. Uiteindelijk gaat het om het ontwikkelen van een visie die de stad, stedelijke regio of regio vorm geeft naar de toekomst.

Hebben we het hier over de superprovincie waar Plasterk het over had? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die exercitie vooral ging over het besparen van kosten van het ambtelijk apparaat. Kennelijk ontbrak een visie waardoor de provinciebesturen niet konden worden overtuigd van het nut van samenvoeging. Maar een zekere schaalgrootte en concentratie zoals in stedelijke gebieden leidt wel degelijk tot innovatie en groei.

Formule voor succes: (Sociale Innovatie)²

Sociale innovatie is in het nieuws. Uit een onderzoek van de Innovatie Monitor van de Erasmus Universiteit (o.l.v. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid) blijkt dat er veel te winnen valt met sociale innovatie. Woensdag werd dit toegelicht bij WNL op TV. En eerder bij de Toekomstmakers op RTLz. Maar wat is sociale innovatie nou eigenlijk? Een aantal links op de website van het AWT zou hier antwoord op kunnen geven maar er kwamen twee definities naar voren. Internationaal wordt er kennelijk verschillend over gedacht.

Social innovation in de USA

Zo definieert het toonaangevende Stanford Centre for Social Innovation het als volgt: een nieuwe oplossing bedenken voor een maatschappelijk probleem. De nieuwe oplossing zal efficiënter, effectiever en meer duurzaam zijn. En social innovation creëert waarde voor de maatschappij als geheel en niet voor een selecte groep aandeelhouders. Het innovatieve zit ‘m in de focus op het vinden van ideeën en nieuwe oplossingen die waarde creëren, en de focus op de processen.

Sociale innovatie op z’n Amerikaans wordt gedaan door en/of resulteert in Social Enterprises. Dit soort ondernemingen hebben een maatschappelijk doel en gaan voor impact in de maatschappij. De winst wordt gedeeld onder medewerkers. En de bedrijven streven ernaar om financieel onafhankelijk te opereren. Tenslotte worden dit soort bedrijven gekenmerkt door een hoog niveau van innovatie en sterke groei.

Sociale innovatie in Nederland (en Europa)

Dan praten we over een heel ander terrein. Een definitie: “Een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van arbeid daarbij gebaat zijn.” Voìla, een heel ander verhaal.

Kenmerken van sociale innovatie volgens deze definitie zijn de volgende: bedrijven trachten te werken met een plattere organisatie. Het meedenken van de medewerker wordt gestimuleerd. Over het algemeen werken bedrijven flexibeler en wordt meer gedacht in termen van co-creatie. Intern maar ook met externe partners. De innovatie richt zich op de medewerkers en op de manier van werken tussen medewerkers.

Ook dat leidt tot winst. De arbeidsproductiviteit in de bedrijven gaat omhoog, het serviceniveau naar de klant verbeterd en de klantentevredenheid stijgt. Dat dit in alle opzichten de resultaten van het bedrijf in positieve zin in de kaart spelen mogelijk duidelijk zijn.

Economische of maatschappelijke kijk op de zaak

Alhoewel er in de Europese definitie van sociale innovatie ook aandacht is voor de maatschappelijke rol van de onderneming, zou je toch meer van een economische definitie van de term kunnen spreken. Immers, de inzet van sociale innovatie beoogt primair de verbetering van de resultaten van het bedrijf. In de Amerikaanse context heeft sociale innovatie meer een maatschappelijke betekenis. Niet de winst maar de doelstelling van het bedrijf geeft aan dat het om een sociaal innovatief bedrijf gaat. In Amerika delen de werknemers in de winst, in Europa verbetert de rol van de werknemer in het bedrijf maar dit hoeft nog niet te betekenen dat ze ook delen in de winst.

Interessante combinatie

Wat opvalt is dat in beide gevallen wordt gesproken over een sterke verbetering van de resultaten. Of je nu een maatschappelijk doel nastreeft of je het bedrijf intern op een sociale innovatieve manier inricht: beide leiden tot meer omzet en winst.

In de volgende tabel heb ik de twee definities gecombineerd. Voor het gemak noem ik social innovation (Amerikaanse definitie) hier maatschappelijk doel.

Impact sociale innovatie

Impact sociale innovatie

Formule voor succes

Welke definitie de juiste is doet hier niet ter zake. Wel dient zich een interessante formule aan. Namelijk dat je de kans op succes van je bedrijf aanzienlijk verhoogt wanneer je én een maatschappelijk doel nastreeft én daarbij de medewerkers in alle opzichten (organisatorisch en financieel) bij betrekt. Dit wordt bevestigd door een artikel in Greenbiz dat concludeert dat een bedrijf dat een maatschappelijk doel nastreeft over een periode van 15 jaar financieel 14x beter scoort. Sociale innovatie in het kwadraat vermenigvuldigt in zekere zin de kansen voor succes voor een bedrijf.

Geraadpleegd: Erasmus Innovatie Monitor

@HenkVolberda, @WNLvandaag, @adviesraadWI, @Toekomstmakers, @RTLZ, @MVO_NL