Home » Articles posted by HansKort

Author Archives: HansKort

Kennis krijgt Kracht

‘Back to basics’: Triple Helix (NL versie)

Iedereen heeft wel een bepaald gevoel bij de term ‘back to basics’. Mensen denken hierbij bijvoorbeeld aan: terug naar het begin, terug naar de natuur, terug naar de basis of overnieuw beginnen.

‘Back to basics’ geeft aan dat er in het verleden een ontwikkeling is geweest die destijds veel goeds heeft betekend voor veel mensen. ‘Back to basics’ geeft ook aan dat de oorspronkelijke ontwikkeling wat op de achtergrond is geraakt of overvleugeld door allerlei andere ontwikkelingen.

Gelukkig herinnert het collectieve geheugen ons er aan dat de oorspronkelijke beweging een goede is geweest. En tenslotte is er kennelijk een goede reden of aanleiding om terug te grijpen naar de ontwikkeling van destijds.

Triple Helix model

In een aantal artikelen dat ik recent las werd regelmatig gerefereerd naar het artikel van Etzkowitz en Leydesdorff, “The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations”. Zij hebben in dit artikel de basis gelegd voor het huidige denken over de samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers.

Zonder volledig te willen zijn wil ik dit model (de ontwikkeling uit het verleden) hier nog eens doornemen (en daarmee in feite ‘back to basics’ gaan) met als doel begrip te ontwikkelen voor veel van de huidige ontwikkelingen in onze kenniseconomie.

3 partijen

Het Triple Helix model is gebaseerd op de samenwerking van 3 partijen, met tussen haakjes een korte beschrijving van het primaire doel van die partij:

 1. Overheid (het uitoefenen van wetgevende controle)
 2. Onderwijs (‘productie’ van nieuwe kennis)
 3. Ondernemers (genereren van economische groei en voorspoed)

In het Triple Helix model werken deze 3 partijen samen en dit is gevisualiseerd in de afbeelding.

Het mooie is dat door de samenwerking het synergie effect zijn werk doet. Synergie ontstaat door de samenwerking tussen steeds 2 van bovenstaande partijen en uiteraard de samenwerking van alle 3 partijen tegelijkertijd. Deze samenwerkingsverbanden zijn als volgt te benoemen en te karakteriseren:

 1. Overheid – Onderwijs: kennis infrastructuur. Partijen werken samen om een infrastructuur te ontwikkelen waarin een ieder op optimale manier kennis kan ontwikkelen. Overheid investeert een aanzienlijk deel van haar budget in onderwijs. En onderwijs zorgt niet alleen voor nieuwe kennis; ook in de overdracht van kennis aan studenten wordt veel geïnnoveerd.
 2. Overheid – Ondernemers: politieke economie. In deze context gaat het om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat waarin alle ruimte ontstaat voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. De overheid faciliteert, probeert regelgeving te vereenvoudigen. Door afdracht van belastingen kan de overheid op haar beurt weer investeren in met name onderwijs.
 3. Onderwijs – Ondernemers: innovatie. Door gebruik van kennis ontstaan in samenwerking met hoger onderwijs (research) is het bedrijfsleven in staat te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.
 4. Daar waar onderwijs – overheid – ondernemers samenwerken ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Hier werkt (de zogenaamde ‘sweet spot’) de synergie in optima forma. Het resultaat is uiteraard veel meer dan de som der delen.

Het Triple Helix model is in de wetenschap verder ontwikkeld. Vooral de rol van het hoger onderwijs krijgt veel aandacht en er wordt dan bijvoorbeeld gesproken over de tweede academische revolutie. De eerste ging over het toevoegen van het doen van onderzoek aan de eigenlijke opdracht van universiteiten, kennisoverdracht. De tweede is het toevoegen van de opdracht kennis om te zetten in economische ontwikkeling (gesproken wordt over de ondernemende universiteit).

Niet alleen het hoger onderwijs onderzoekt en publiceert verder op basis van dit model; de overheid en ondernemers hebben hun verantwoordelijkheid genomen en het Triple Helix model op een praktische manier ingevuld. De overheid door te faciliteren in de ruimste zin van het woord en ondernemers door de handschoen op te pikken en veel energie te steken in Research & Development. Dit alles met duurzame economische ontwikkeling als doelstelling.

Triple Helix Conference

De wetenschap rondom het Triple Helix model wordt elk jaar gedeeld op de Triple Helix Conference die in 2013 werd gehouden in London. De papers die gepresenteerd werden staan keurig gerangschikt op de site van het Big Innovation Centre. Tenslotte wordt de conferentie volgend jaar gehouden in Tomsk, Rusland.

Innoveer met succes: betrek de ‘klant’

Samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers met als doel op een bepaald terrein nieuwe stappen te zetten heeft meer kans van slagen wanneer de direct betrokken partij, de ‘klant’ deel uitmaakt van het overleg.

Het recent verschenen, uitstekende, rapport Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving (januari 2015) van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur pleit voor een grote betrokkenheid van de burger bij het realiseren van technologische ontwikkelingen. Zoals de naam van het rapport al aangeeft gaat het om innovaties die een grote impact kunnen hebben op de directe leefomgeving. Dan lijkt het logisch de (in dit geval) burger daar bij te betrekken maar het gebeurt vaak dat overheden inhaken op nieuwe ontwikkelingen zonder daarbij voldoende rekening te houden met wat dit betekent voor de burger, en welke invloed het heeft.

Onderzoeksresultaten

Vaak wordt de klant ‘vertegenwoordigt’ middels resultaten van uitgebreide onderzoeken. Dat is wel voldoende om een beeld te krijgen van de status quo. Maar het uitwerken van voorstellen en ontwikkelingen brengt weer nieuwe inzichten naar voren waarop de burger (of maatschappelijke organisaties die de burger vertegenwoordigen) ook weer zal willen reageren. Interactiviteit bevordert het proces van acceptatie, meer nog dan het eenzijdig ontwikkelen van plannen. De acceptatie is hoger omdat men voelt dan er rekening wordt gehouden met de mening van zichzelf als ‘klant’. Met ‘klant’ kunnen natuurlijk vele andere soorten van belanghebbenden worden bedoeld.

Acceptatie van produkt

Als het gaat om acceptatie door de ‘klant’ is het belangrijk dat het resultaat past in de belevingswereld, dat het voorziet in een behoefte en dat het technologisch in orde is. Maar vaak gaat het verder dan dat. Het heeft vaak invloed op wat men belangrijk vindt. Belangrijk in de zin van wat men van zichzelf wil prijsgeven, hoe men met elkaar omgaat, waaraan men prioriteit geeft.

Rekening houden met

In bovenstaande rapport worden een aantal ‘zachte’ factoren genoemd die niet alleen betrekking hebben op innovaties in de leefomgeving maar generiek van toepassing zijn:

 • Zo zijn waarden die belangrijk zijn voor burgers aan verandering onderhevig. Onze waarden (enkele voorbeelden zijn: veiligheid, gelijkheid, creativiteit, beleefdheid) zijn geen vaststaand gegeven: ze worden beïnvloed door het dagelijks leven en door het gebruik van technologieën. Mensen en technologie vormen elkaar over en weer.
 • Door technologische veranderingen veranderen waarden ongemerkt soms sneller dan waarmee rekening wordt gehouden. Zo is het heel gewoon geworden een nieuw account aan te maken bij weer een andere aanbieder terwijl kortgeleden daarmee onze privacy in het geding zou komen.
 • Ook komen er morele vragen aan de orde die debat tussen partijen noodzakelijk maken. Introductie van nieuwe technologieën resulteert vaker in langdurige discussie over de invloed op onze waarden dan voorheen, ook weer dankzij nieuwe technologieën (sociale media) zelf.
 • Verder moet er worden nagedacht over het effecten van technologische ontwikkelingen op de ruimtelijke ordening en infrastructuur. De OV-chipkaart regelt niet alleen het betalen van een reis van A naar B maar ook toegang tot perron’s en daarmee de inrichting van stations.
 • Tenslotte zijn transparantie, toegankelijkheid en privacy fundamentele waarden die, los van welke ontwikkeling dan ook, door de overheid gewaarborgd moeten worden.

Schaliegas

Denk bij alle bovenstaande factoren maar eens aan de discussie rondom winning van schaliegas. Enerzijds is de energie die met schaliegas wordt gewonnen belangrijk voor de economische ontwikkeling. Anderzijds heeft het een enorme impact op de leefomgeving, zeker als het bij jou in de ‘achtertuin’ wordt gewonnen. Het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd.

Invloed technologische ontwikkelingen

Een aantal van bovengenoemde factoren spelen alleen in dit voorbeeld. Maar de meeste van zijn van toepassing op allerlei gebied: gezondheidszorg, voeding, mobiliteit, energie, innovatie, leefbaarheid, enz.

Bovengenoemd rapport Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving heeft een aantal thema’s verder uitgediept. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de invloed van innovaties doorbraaktechnologieën op het terrein van gezonde voeding, slimme gebouwen en efficiënte mobiliteit.

Triple Helix wordt Quadruple Helix (QH)

In de literatuur wordt overleg en samenwerking tussen vier partijen al gauw QH genoemd. Maar verschillende studies geven aan dat er geen eenduidigheid is over wie de vierde partner is. De kern blijft dan ook het Triple Helix model waarbij, afhankelijk van het onderwerp of probleem, de ‘klant’ als vierde partij kan worden toegevoegd.

Versnellen van groei en innovatie? Funding… maar ook training!

Veel MKB bedrijven doen een beroep op innovatie- en/of stimuleringsfondsen. Terecht, want vaak is de technologische kennis voor een nieuw produktidee wel aanwezig (vaak sterk ontwikkeld) maar schiet het financiële vermogen te kort om de noodzakelijke investeringen te doen voor produktontwikkeling of de inrichting van de produktie.

Maar behalve financiële kennis is er bij kleine bedrijven vaak ook een tekort aan, noem het maar, zakelijke kennis.

Rendement op investering

Want het onderzoek “Accelerating Innovation and Growth” van Innovate UK (een Britse overheidsinstelling die financiele ondersteuning middels fondsen beoordeelt en toewijst) toont aan dat het rendement van de investering die uiteindelijk met behulp van gedaan wordt veel hoger is wanneer deze wordt aangeboden in combinatie met training van ondernemersskills en/of coaching voor de ondernemer.

De ondersteuning van een ondernemerscoach of een aantal gerichte cursussen leiden tot verandering in de houding, het gedrag van de ondernemer en daardoor in de performance van de onderneming. Zo groeide de omzet van de onderzochte bedrijven gemiddeld met 26% meer dan bij bedrijven die geen coaching of training ontvingen. Ook wisten kleine bedrijven bovengemiddeld meer nieuwe arbeidsplaatsen te creëren.

accelarting growth and innovation

Ook hebben deze bedrijven veel meer vertrouwen in hun capaciteiten gekregen en daardoor benutten daardoor beter het potentieel binnen het bedrijf. Tenslotte blijkt dat veel ondernemers door het volgen van training of coaching hun netwerk aanzienlijk hebben kunnen uitbreiden, met aantoonbare nieuwe kansen voor hun onderneming

Fondsen in combinatie met ondersteuning

In de UK heeft dit geleid tot het standaard aanbieden van een aantal services voor MKB bedrijven wanneer er fondsen worden toegekend:

 • Het deelnemen aan coachings- of mentortrajecten en/of training in ondernemers vaardigheden.
 • Online diagnose van een bedrijf.
 • In de training worden aspecten behandeld als: het ontwikkelen van een businessmodel, verkoop, strategische marketing, financiering, leiderschap en verandermanagement.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Het onderzoek toont aan dat goede zakelijke kennis het rendement van een investering in een nieuw produkt aanmerkelijk verbeterd, zeker bij kleine bedrijven. Het bewust alloceren van een deel van het budget aan coaching of training is dus zeker aan te bevelen. De training moet er dan niet maar een beetje bijgedaan worden maar bewust worden ingezet worden.

… en voor onderwijs en opleidingsinstituten?

Er zijn kansen door opleidingen en cursussen aan te bieden aan het MKB, in combinatie met toegekende fondsen voor specifieke investering. Het is dus zaak in contact te staan met instellingen die zich bezighouden met beoordelen van aanvragen en toekennen van fondsen. Een proactieve benadering biedt zeker kansen.

En tenslotte voor de overheid?

Bij het toekennen van fondsen uit stimuleringsprojecten of innovatiefondsen kan gevraagd worden een % van het bedrag te besteden aan coaching of training van de ondernemers. Dit aspect kan al worden meegenomen in het begin van de aanvraag waarbij de ondernemer op voorhand moet aangeven hoe dit wordt ingevuld. Vaak wordt alle energie gestoken in het technische traject en de noodzakelijke financiering die daarvoor nodig is. Scholing komt vaak alleen aan bod in technische zin, vaardigheden die nodig zijn in het proces van produkt ontwikkeling of produktie. Waar het hier om gaat zijn de ‘soft’ ondernemersvaardigheden.

Onbekendheid

Opmerkelijk is dat hetzelfde onderzoek aantoont dat ondernemers vaak niet onderkennen dat ze training nodig hebben (‘niet bekend met wat niet bekend is’), of ze weten niet dat er specifieke trainings- of coachingsmogelijkheden zijn. Dit leidt in eerste instantie tot terughoudendheid in het volgens van een opleidingstraject. Maar nadat de eerste stap is gezet, ziet men het belang er van in en is men van plan in de toekomst vaker ondersteuning te zoeken.

Verder blijkt dat het niet uitmaakt of de ondersteuning wordt gegeven in de vorm van coaching of mentoring waarbij de ondernemer actief wordt begeleid of in de vorm van training van ondernemersvaardigheden.

Triple Helix’ ‘sweet spot’

Een op kennis gebaseerde economie is dus meer dan alleen het omzetten van technologische kennis in innovatieve nieuwe produkten. Het is misschien nog meer het op het juiste moment (het moment waarop er echt geinvesteerd gaat worden) ontwikkelen van ondernemers kennis waardoor de kans op succes en het rendement op de investering toeneemt.

Overheid (als verstrekker van fondsen), onderwijs (als bron van kennis) en ondernemers (waar de investering wordt omgezet in groei en werkgelegenheid) werken op dat moment samen op de best mogelijke manier.

 

Iedereen is ondernemer

Leren door te ondernemen en leren ondernemen

Ik ga voor het Friesland College dit jaar een team van jonge studenten begeleiden in het opzetten van een bedrijf. Zoals wetenschappelijk is aangetoond dat jonge kinderen leren tijdens het spelen, weet ik zeker dat het Friesland College kan beamen dat studenten meer, beter en leuker leren door te ondernemen. Samen met de organisatie Jong Ondernemen van VNO-NCW is een programma opgezet waarin alle aspecten van het runnen van een bedrijf aan de orde komen: financiering, productontwikkeling, productie, verkoop, marketing, administratie, personeel, vergaderen(!), presenteren, enz. Externe begeleiders zijn bedoeld om met de studenten te sparren over de keuzes waar ze voor staan en de beslissingen die ze moeten nemen.

Het doel van dit programma is het leren van competenties, niet per se het opstarten van een levensvatbaar bedrijf alhoewel dat natuurlijk wel kan en gebeurt. Maar het leren ondernemen kan in deze tijd zeker geen kwaad.

Ondernemen als alternatief

Want meer dan de helft van de jongeren heeft tegenwoordig geen vaste baan maar een flexibel contract. En die trend lijkt onomkeerbaar door te zetten. Het zoeken naar werk vraagt dus meer dan ooit aandacht, tijd en inzet. Energie stoppen in het ontwikkelen van competenties en het uitbouwen van het netwerk. Want werk is er wel maar weinig nieuwe vaste banen.

Dit merken ook de werkzoekenden. Veel energie wordt gestopt in het zoeken naar vaste banen die er nauwelijks zijn. Uiteindelijk besluiten ook zij (soms met tegenzin want het is ze nooit geleerd) iets te gaan ondernemen en een bedrijf te starten. Vorig jaar zijn er maar liefst 50000 zzp’ers bijgekomen. En hoewel het grootste deel dit zal doen vanuit passie voor een mooi vak is een substantieel deel dit gaan doen vanuit het besef dat men iets moet gaan ondernemen om inkomen te verkrijgen.

Ondernemerschap

Iedereen kan zich voorstellen wat een onderneming is. Het bedrijf bied een product of dienst aan met als doel omzet en winst te halen. En een bestaan voor de ondernemer. De ondernemer is vaak een uitgesproken persoonlijkheid die het bedrijf heeft opgericht en/of grootgemaakt. In zijn boek ‘No B.S. Time Management For Entrepreneurs’ omschrijft Dan Kennedy ondernemerschap als ‘… the conversion of your knowledge, talent, guts etc. –through investment of your time- into  money’.

In dat laatste –geld verdienen- is de ene ondernemer uiteraard succesvoller dan de andere. Over het algemeen lijken zzp’ers het redelijk te doen.

Lukt het echter niet direct om je kennis, talenten, passie om te zetten in geld kun je altijd, tijdelijk of een deel van je tijd, je kennis en ervaring inzetten voor iets anders. Bijvoorbeeld het opdoen van ervaring in een nieuwe richting, branche of beroep. Of het bijdragen aan een maatschappelijk belang of doel en daarmee uiteraard ook weer aan het uitbouwen van je competenties, ervaring en netwerk.

Je moet iets ondernemen

Hoe je het ook wendt of keert, in welke omstandigheid dan ook, je moet iets ondernemen. Als student mag je ondernemen om te leren. Maar zie het vooral als een kans om te leren ondernemen. Want in de echte wereld zul je het straks hard nodig hebben. Als ondernemer met of zonder personeel moet je per definitie altijd iets ondernemen om ook na deze week, deze maand of dit jaar voor inkomen te zorgen. Als werknemer om te zorgen dat je je baan houdt na de versoepeling van het ontslagrecht. Maar ook door niet alleen aan eigen belang te denken maar je kennis en talent ook in te zetten voor een maatschappelijk doel. En tenslotte als werkzoekende door er voor te zorgen jouw kennis en talent in te zetten voor de maatschappij en daardoor interessant te blijven voor betaald werk, ook al zal dat hoogstwaarschijnlijk tijdelijk en flexibel zijn.

Iedereen is dus ondernemer

Iedereen moet iets ondernemen, iets aanpakken om kennis en talent of om te zetten in geld, of in te zetten voor een maatschappelijk doel en daarmee uiteraard ook weer je eigen ontwikkeling. Vandaar dat ik in zee ga met het Friesland College voor dit project.

 

Klik hier voor de column “Kiezen tussen Business Bootcamp of GTA V” waarin dit thema eerder werd behandeld.

De Helweek

HelweekVorige week deed ik de Helweek. Dit niet alledaagse begrip kwam ik tegen op internet en deed me gelijk uitzoeken waar het voor staat. Welnu, de term is bedacht door de Noor Erik Bertrand Larssen. Als ex-marinier heeft hij als onderdeel van zijn opleiding meerdere keren een ‘helweek’ gedaan, waarbij fysiek de grenzen worden opgezocht. Nu, als mental coach, wil hij dit concept bekend maken door mensen zelf een Helweek te laten doen. Na het lezen van zijn boek besloot ik zo snel mogelijk zelf dit te gaan doen.

Het idee van de Helweek is om in die week het beste uit jezelf te halen, de taken die je doet (zakelijk en privé) bewust uit te voeren, en een week te beleven die je lange tijd bijblijft. Van maandag tot en met zondag sta je om 5 uur op en ga je 10 uur s’avonds naar bed. Elke dag een uur sporten. Gezond eten. Geen TV en sociale media. En als klap op de vuurpijl ga je de nacht van donderdag op vrijdag helemaal niet naar bed! Verder kun je een aantal aandachtspunten zoals door Larssen aangedragen in zijn boek, uitwerken.

Iedereen heeft doelen in het leven. In het kader van de Helweek ga je daar mee bezig. Je lange termijn doelen probeer je te vertalen naar concreet te bereiken doelen in de Helweek. Daar ga je mee aan de slag. Tegelijkertijd probeer je het normale werk en de activiteiten thuis op de best mogelijke manier te doen.

Mijn doelstelling

Van tevoren heb ik bedacht mijn profilering op de arbeidsmarkt onder de loep te gaan nemen. Met deze column richt ik mij op beslissers en specialisten die werken aan samenwerkingsverbanden, initiatieven en kennisuitwisseling op het raakvlak van onderwijs, overheid en ondernemers. Op die manier zoek ik werk of opdrachten. Maar er zijn meer mogelijkheden. Daar wilde ik aandacht aan besteden en concrete stappen in zetten.

Hoe heb ik de Helweek ervaren?

In de loop van de week spelen er veel gedachten, ideeën, conclusies. Onderstaande lijst geeft een indruk maar, geloof me, je beleeft zelf, ook met je omgeving, veel meer ervaringen.

Plus

Bij alle activiteiten moet je jezelf bewust zijn van de rol die je op dat moment uitvoert. Ben je werknemer, eigen baas, ouder, vrijwilliger, sporter? Alle aandacht (focus) moet op dat moment gegeven worden aan het zo goed mogelijk uitvoeren van je rol. Ik vond het lastig om steeds mijn aandacht voor de volle 100% te focussen. Maar wanneer ik mij op dat moment bedacht te focussen op mijn rol, merkte ik wel direct verbetering.

Ik heb de week als productief ervaren. Niet alleen dat. In de loop van de week, tijdens alle activiteiten, ontstonden er ook veel nieuwe ideeën. Ook tijdens het sporten (bij mij afwisselend hardlopen en fietsen) kreeg ik allerlei ingevingen.

Opruimen werkt voor mij altijd geestverruimend. Niet alleen het opruimen van bijvoorbeeld zolder of garage, maar vooral dat wat meer met je werkomgeving te maken heeft: files op je desktop, alle bookmarks, bestanden op de computer, agenda, notities, wachtwoorden, bureau, enz.

Tijdens de Helweek werd ik uitgenodigd voor een telefonisch sollicitatiegesprek. Doordat ik de voorbereiding op dat gesprek bewust inplande ging ik met een goed gevoel het gesprek in. Het gesprek verliep goed. Dat hoeft niet te maken hebben gehad met mijn voorbereiding maar wanneer het gesprek niet goed zou zijn verlopen had het daar in ieder geval niet aan gelegen.

Het was goed met een concreet doel aan de slag te zijn. Ik denk dat de kracht van de Helweek ligt in het feit dat je iets nieuws wilt gaan doen en de Helweek is bij uitstek geschikt om daar mee te beginnen. Je geeft je project een kick start of een bestaand project geef je een enorme boost. Wil je bijvoorbeeld een boek schrijven dan is de Helweek een uitstekende manier om te beginnen. Bedenk zelf maar met welke projecten jij van start wilt gaan. De Helweek is een goede manier om direct grote stappen te zetten.

Maar…

Ik heb zelf niet het gevoel een bijzondere prestatie te hebben geleverd. Dit kan komen omdat ik altijd al sport en dat de prestaties die ik in de week heb geleverd voor mij niet bijzonder waren. Het vroeg opstaan was ook geen probleem. En het werken met een strakke planning is wat ik normaal ook doe. Ik heb dus hard gewerkt, veel bereikt, vind dat plezierig, maar niet uitzonderlijk.

Ik kan me voorstellen dat sommige mensen na zo’n week zullen zeggen: ja maar voor mij is dit een week als alle andere.

Larssen zegt dat de week je leven gaat veranderen en dat je de week lang zult herinneren. Dat gevoel heb ik niet gekregen.

Om uit je comfortzone te treden en jezelf te verbeteren moet je zo nu en dan over een (mentale) berg heen. Alleen als je dat doet maak je stappen met het realiseren van je doelen. Maar dit is niet voorbehouden aan de Helweek. Als je voor je doelen gaat en staat zul je dit elke week moeten doen.

Wat is er van mijn doel terecht gekomen?

 • Voor een website waar ik al mee begonnen was heb ik grote stappen kunnen zetten in het opzetten van de structuur. Nog niet zozeer de inhoud maar wel hoe de informatie wordt gepresenteerd.
 • Voor een ander idee heb ik gekeken naar een mogelijke oplossing. Die oplossing voldeed niet. Om dit project vlot te trekken zoek ik een ICT’er die als partner met mij dit project vorm wil geven (aanmelden kan!).
 • Voor de herprofilering op de arbeidsmarkt is veel bereikt:
  • Ik ga mij richten op drie zoekgebieden in plaats van tot nu toe één.
  • Per zoekgebied heb ik een andere strategie ontwikkeld. Dat wil zeggen dat ik voor elk zoekgebied mijzelf op een andere manier ga profileren. Dit heeft te maken met het feit dat ik denk dat in elk van de werkvelden het werk op een andere manier wordt ingevuld.
  • Ter ondersteuning van mijn profilering in algemene zin heb ik een website van nul af aan ontwikkeld. Deze is bijna klaar om live te gaan.
  • Aanpassing LinkedIn profiel
 • Heel veel opruimwerk
 • Promotiewerk voor een vakantieappartement voor mensen met een beperking.
 • Sollicitatie activiteiten
 • Veel kluswerk
 • Tenslotte uiteraard elke dag een uur gesport waardoor ik sinds lange tijd weer eens meer dan 30km heb hardgelopen in een week.

Conclusie

Een Helweek doen is per saldo zeker de moeite waard. Zoals gezegd adviseer ik te werken aan minimaal één concreet project dat je wilt starten of waar je grote stappen naar realisatie wilt zetten.

Daarom zal ik de Helweek zeker nog een keer doen. Maar dan een keer in de zomer want vorige week was toevallig, qua weer, wel een van de slechtste weken van de afgelopen tijd.

Rest mij jou Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2015 toe te wensen!

Startups in een digitaal Europa

Van de Europese Commissie is een e-book verschenen met daarin visies over de toekomst en de betekenis van het digitale tijdperk voor Europa. Het boek ‘Digital Minds for a New Europe’ is samengesteld door de eerdere Eurocommissaris voor de Digitale Agenda, Neelie Kroes. Het bestaat uit 46 bijdragen van evenzoveel autoriteiten op het gebied van digitale thema’s.

Onderstaand een zeer globaal overzicht van de onderwerpen die behandeld worden. Zo kun je zien of er iets van je gading in staat wat interessant is om verder te lezen.  De onderwerpen zijn in zes categorieën verdeelt.

Visies op digitale wereld

Uiteraard behandelt het document een aantal brede visies over het belang van de digitalisering in z’n algemeenheid, het belang daarvan voor Europa, welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan en hoe bijv. onderwijs en de maatschappij vorm krijgen in het digitale tijdperk.

Ontwikkeling van het Internet zelf

Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het Internet zelf als platform. Daarbij wordt gesproken over Internet of Things (ook wel Internet 4.0) of Internet of Everything. Ook wordt gekeken naar het bestuur over het Internet in de toekomst. Het internet zorgt voor connectiviteit of zelfs ‘total connectivity’. Er wordt gekeken naar de impact daarvan op de samenleving.

Overheid

In een Networked Society wordt ook de rol van de overheid anders. Te denken valt aan online overheidsdiensten, de impact van digitalisering op gezondheidszorg en uiteraard onderwijs. Het digitale tijdperk heeft ook invloed op (het vormen van) beleid. Regelgeving dient rekening te houden met een digitale samenleving. Straks spreken we over de e-overheid.

Smart Cities

Door de opkomst van Internet wordt er al lange tijd gesproken over Smart Cities. De ontwikkeling daarvan staat nog in de kinderschoenen. Te denken valt aan (het verbeteren van) transport, mobiliteit, gebruik van energie, ontwerp, bouw en inrichting van gebouwen (Rem Koolhaas), veilige en schone omgeving en interactieve landschappen (Daan Roosegaarde).

Digitale Technologieen en ontwikkelingen

De lijst is divers: cloud computing, high speed broadband, big data, mobile connectivity en cyber security. Digitalisering heeft invloed op allerlei terreinen: wetenschappelijk onderzoek, musea, het Human Brain Project (de hersenen worden digitaal in kaart gebracht), cognitieve systemen (bijvoorbeeld zelf rijdende auto’s) en de impact van e-commerce op wereldwijde handel. Ook op het menselijk aspect van de samenleving heeft digitalisering invloed: privacy, democratie, de maatschappij als geheel, toegang tot kennis, en onderwijs.

Innovatie, ondernemerschap en economie

De link naar ondernemerschap kan gelegd worden in de zin dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan onderwijs dat naadloos aansluit aan aan dat wat bedrijven nodig hebben. Voor de groei van de economie is innovatie essentieël. Innovatie vindt plaats door disruptie van bestaande business modellen en processen. En de snelheid van disruptie neemt alleen maar toe dankzij digitalisering. Disruptie geeft vervolgens ruimte aan talloze digitale start-ups die weer een beter produkt kunnen leveren dan de bestaande bedrijven. Complete bedrijfstakken staan op de kop: bijv. overnachtingen (AirBnB) en taxi vervoer (Uber).

Connectiviteit geeft ook ruimte aan modellen die de deeleconomie stimuleren: “as dynamic sharing evolves, spectrum can be reused in smaller cells improving effectiveness a thousand times”. Met andere woorden: totale connectiviteit geeft de mogelijkheid op kleine schaal te organiseren waardoor middelen efficiënter kunnen worden gebruikt.

Plek Nederland binnen Europa

Nederland scoort hoog in Europa als het gaat om digitale startups. Activiteit op dit gebied scoort 6% hoger dan het europees gemiddelde. Hoog gekwalificeerd personeel in combinatie met de prioriteit die de overheid geeft aan ondernemerschap liggen hieraan ten grondslag. Hierover verscheen een artikel in Forbes.

Euromentors

Als het gaat om digitale startups staan we nog maar aan het begin. Euromentors is een nieuw initiatief vanuit Europa om een zakelijk mentor ecosysteem op te zetten voor digitale startups. Op die manier geeft Europa vorm aan het belang dat zij hecht aan digitale startups in het bijzonder. Euromentors helpt ideeën te genereren, biedt ondersteuning aan startups maar ook aan uitbreiding van activiteiten van al bestaande, kleine bedrijven. Kijk op de website voor meer informatie.

 

Auteurs: Bokova, Boni, Buhr, Busch, Castillo Vera, Celli, Cerf, Chambers, Chatterjee, Dentzel, Dijkgraaf, Donahue, Frackowiak, Furber, Gorenberg, Grech, Hed, Hoffman, Hoyer, Koolhaas, Kroes,  Lane-Fox, Lévy, Wei, Holl Lute, Markram, Meier, Mobed, Obermann, Pijbes, Ploss, Pollock, Puttnam, Van Rompuy, Roosegaarde, Schmidt, Schwab, Shields, Snabe, Sorrell, Terium, Van Thillo, Van Uffelen, Ben Verwaayen, Robert Verwaayen, Vῑke-Freiberga, Vogels

 

 

Groei versnellen: de stedelijke regio als uitgangspunt

In Groot-Brittannië publiceerde de City Growth Commission het rapport Unleashing Metro Growth. Het rapporteert over een onderzoek naar het belang van steden en stedelijke regio’s voor de economische groei. De conclusie is dat versterking van de rol van steden en stedelijke regio’s de groei van Groot-Brittannië als geheel kan versnellen. Ondersteunt dit rapport ook het idee van de superprovincies van minister Plasterk (die er overigens niet komen)?

Stedelijke regio’s al belangrijk

De commissie onderzocht 15 stedelijke gebieden in het Verenigd Koninkrijk. De stedelijke gebieden, inclusief voorsteden en omliggend gebied omvatten ongeveer zo’n 500,000 inwoners. Deze stedelijke gebieden worden gezien als de belangrijkste “driving force” voor economische groei en vooruitgang in een kennisgeoriënteerde en globale economie. Om aan die rol te kunnen voldoen moeten zij zich houden aan de economische wetten: concentreren en maximaliseren van productiviteit, maximale connectiviteit en het innovatieve en creatieve potentieel de vrije hand geven.

Doelstellingen

Niet alleen de economie krijgt een boost door aandacht voor de stedelijke regio. Andere doelstellingen en voordelen van een op de stedelijke regio gefocust beleid zijn:

 • Het op elkaar kunnen afstemmen van publiek en private investeringen;
 • Beter kunnen inspelen op opkomende, nieuwe technologieën in de regio;
 • Een inclusieve economie waarbij meer mensen uit de regio in de regio aan de slag gaan.

Hoe nog belangrijker?

Stedelijke regio’s dienen zowel fysiek als digitaal een optimale infrastructuur aan te leggen. Dit betekent optimale verbindingen voor alle manieren van fysiek transport om optimaal binnen de regio te kunnen reizen en goederen te transporteren. Dit is belangrijker nog dan het reizen tussen regio’s. Daarnaast is het belangrijk een digitale snelweg voor datatransport aan te leggen.

Universiteiten en hogescholen zijn essentieel voor opleiding. Het gaat dan om het aanbieden van opleidingen die in de stedelijke regio nodig zijn. En om optimaal te kunnen profiteren van die kennis is het belangrijk te investeren in manieren om studenten (zeg kennis) voor de regio te behouden.

Nog een stap verder gaat het idee dat regio’s meer zeggenschap krijgen zodat beleid optimaal kan worden aangepast aan wat nodig is in de regio. Zeggenschap over zaken als belastingen, financiering, budgetten, beleidsontwikkeling. Dit betekent verschuiving van macht vanuit het centrum van de landelijke politiek naar de (stedelijke) regio. In het Verenigd Koninkrijk is het beeld dat sommige steden en regio’s dit aankunnen maar andere zeker nog niet.

Welke stappen kunnen stedelijke regio’s ondernemen?

 • Zorgen voor goede informatie voorziening over economie en publieke sector. Dit lijkt voor de hand te liggen maar krijgt in de praktijk niet altijd de aandacht die het nodig heeft;
 • Het op elkaar afstemmen van beleid op het gebied van transport en huizenbouw;
 • Onderwijs gericht inzetten om vaardigheden die in de regio nodig zijn, te ontwikkelen;
 • Ontwikkeling van hoger onderwijs. Naast onderzoek en onderwijs zorgt goed onderwijs in de regio ook voor innovatie, nieuwe banen, investeringen en het aantrekken van talent van buiten, indien nodig. Investeringsfondsen voor onderzoek en onderwijs hebben een positieve invloed op lokale groei. En regio’s moeten initiatieven nemen om studenten te matchen met werkgevers.

Devolutie

Een nieuwe term voor mij en misschien voor sommige lezers. Dit betekent het afstaan van macht (in goed overleg) van centraal orgaan naar de stedelijke regio. Alleen op die manier kan de politiek op de juiste manier, en sneller, inspelen op (globale) ontwikkelingen die impact hebben op de regio. Het rapport pleit voor devolutie daar waar noodzakelijk maar alleen wanneer de regio er klaar voor is.

De regio krijgt meer autonomie, moet ‘governance’ opbouwen, beleid ontwikkelen, zichzelf kunnen evalueren en een visie ontwikkelen hoe de regio verder economisch te ontwikkelen en hoe de bovengenoemde aspecten in te vullen.

Superprovincie

Dit rapport draagt bouwstenen aan voor verdere ontwikkeling van stedelijke regio’s en steden. Dezelfde bouwstenen kunnen ook worden ingebracht wanneer het gaat om regionale ontwikkeling. Uiteindelijk gaat het om het ontwikkelen van een visie die de stad, stedelijke regio of regio vorm geeft naar de toekomst.

Hebben we het hier over de superprovincie waar Plasterk het over had? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die exercitie vooral ging over het besparen van kosten van het ambtelijk apparaat. Kennelijk ontbrak een visie waardoor de provinciebesturen niet konden worden overtuigd van het nut van samenvoeging. Maar een zekere schaalgrootte en concentratie zoals in stedelijke gebieden leidt wel degelijk tot innovatie en groei.

Erkenning van wetenschappelijk onderzoek innoveren?

Uitgeefmodel onder druk

De week van Open Access is weer achter de rug. Open Access (OA) is een poging vanuit de universitaire wereld wetenschappelijke kennis op een andere manier te ontsluiten dan via betaalde wetenschappelijke tijdschriften. Elk artikel zou via OA beschikbaar moeten zijn, dus na publicatie vrij toegankelijk voor iedereen. Deze beweging is ontstaan uit onvrede binnen de wetenschappelijke wereld met het feit dat commerciële uitgevers flink verdienen aan artikelen die, zonder een inkoopprijs te betalen, bij hen binnenkomen om vervolgens te worden gepubliceerd in een van de tijdschriften. Tijdschriften die met een fors prijskaartje aan bibliotheken van de universiteiten worden verkocht. Dezelfde universiteit die de wetenschapper betaald het te publiceren onderzoek te doen.

Forse investeringen

Wat niet altijd wordt gerealiseerd is dat uitgevers flink investeren om de wetenschappelijke informatie op de best mogelijke manier beschikbaar te stellen. Online platforms vergen jaarlijks investering van miljoenen om bij te kunnen blijven met technologische ontwikkelingen. Veel energie en geld wordt gestoken in het ondersteunen van auteurs bij het schrijven van wetenschappelijke artikelen. En de ‘beoordelaars’, de redacteuren krijgen alle ondersteuning om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Alles wordt nog altijd georganiseerd rondom tijdschriften.

OA, PLoS en Cost of Science

Toch is er al heel lang onvrede met genoemde gang van zaken. Open Access ontstond al weer tien jaar geleden. Er zijn talloze OA tijdschriften ontstaan en ook de uitgevers hebben het model ‘omarmd’. Tegen de prijs van het publiceren van een artikel, zo’n €3500, willen uitgevers een artikel best openstellen, dat wil zeggen dat iedereen het artikel dan kosteloos kan lezen. Weinig auteurs betalen dit uit eigen middelen en vaak wordt dit uit het onderzoeksbudget gefinancierd. Maar op echt grote schaal gebeurt dit niet.

Tegelijkertijd met OA ontstond de Public Library of Science, een poging om via OA een platform voor artikelen in biologie op te zetten. PloS bestaat zeker nog maar een tweede tak, geneeskunde, is nog niet van de grond gekomen. Recent is er een beweging ontstaan, The Cost of Knowledge, een online platform waar wetenschappers kunnen aangeven niet meer voor Elsevier te zullen publiceren of artikelen te beoordelen. De teller liep snel op maar lijkt nu stabiel rond de 15000. Op jaarbasis worden jaarlijks meer dan 1 miljoen wetenschappelijke artikelen gepubliceerd…

Disruptief platform?

Op dit moment schudden zowel de reiswereld als de taxiwereld op hun grondvesten dankzij disruptieve, innovatieve platforms als AirBnB en Uber. Kennelijk is er in de wereld van de wetenschappelijke publicaties nog geen succesvol platform ontstaan dat de wetenschappelijke wereld echt doet veranderen. Enerzijds zou je mogen verwachten dat het tijdschrift model wel zo’n beetje achterhaald is in deze wereld van online publiceren en toegang. Anderzijds staat er ook geen kassa zodra een artikel wordt gekocht. De taxirit wordt aan het eind afgerekend. De vliegreis wordt betaald zodra geboekt. Maar de wetenschapper is en blijft gewend een artikel zonder kosten via de bibliotheek te lezen. Daar gaat de rekening naar toe.

Sharen versus scoren

De wetenschappelijke wereld is ervan overtuigd dat wetenschappelijke kennis gedeeld moet kunnen worden, zonder barrières. Maar tegelijkertijd houdt zij de bestaande situatie in stand. Om wetenschappelijk te ‘scoren’ is het belangrijk erkenning te krijgen voor het wetenschappelijk onderzoek. En publiceren in gerenommeerde tijdschriften is de geijkte manier om die erkenning te krijgen.

Erkenning van onderzoek

Om uit de impasse te komen zal dus het onderzoek en de publicatie daarvan moeten worden gewaardeerd, los van waar het gepubliceerd wordt. Er zal gezocht moeten worden naar andere manieren van erkenning en stakeholders als universiteiten moeten die ook accepteren.

Verenigingen?

Commerciële uitgevers publiceren de bulk van de wetenschappelijke artikelen. De impact van deze artikelen is 1 dat wil zeggen dat de kwaliteit van deze artikelen niet hoger of lager scoort dan het gemiddelde. Verenigingen (society’s) publiceren over het algemeen de beste artikelen, met een impact groter dan 1. Wellicht kunnen zij een grotere rol spelen in het ontwikkelen van een nieuwe manier van ‘erkennen’. Hun inkomsten dienen enkel en alleen tot de instandhouding van de vereniging. Er zal wel een oplossing moeten komen voor de investeringen die nodig zijn voor het ontsluiten van informatie via online toegang. De investeringsruimte van verenigingen schiet daarin tekort.

Eigenschappen van een ondernemende regio *

Op basis van een vijftal fases beschrijft Etzkowitz de ontwikkeling van Silicon Valley, vanaf haar ontstaan tot heden, met als doel aan te geven welke factoren bepalend zijn geweest voor het succes van Silicon Valley. Maar ook welke de voorwaarden zijn voor verder succes van Sillicon Valley in de toekomst. Mijn doel is deze eigenschappen als ‘instrumentarium’ op een rijtje te zetten om daarmee inzicht te krijgen welke aspecten een rol spelen in ondernemende regio’s in Nederland in het algemeen en die bij u in de buurt in het bijzonder.

Stanford University

Zeer bepalend voor het succes is de aanwezigheid van Stanford University geweest, met in haar genen het creëren en delen van wetenschappelijke kennis. Zij heeft als strategie een entrepreneurale universiteit te willen zijn en zich te verbinden met overheid en bedrijven.  Silicon Valley is daardoor gaan groeien en uiteindelijk een innovatie-hub geworden dat talent en technologie van buiten de regio aantrekt. Aspecten die daartoe hebben bijgedragen zijn:  zelf opgeleide academische ondernemers, mede door overheid gesteunde R&D, het aantrekken van venture capital, en het ontstaan van industrie die op haar beurt weer investeert in academisch onderzoek.

Silicon Valley (en elke andere kennis regio) heeft zich ontwikkeld langs de volgende 5 fases:

1 Ontstaan

Binnen Stanford University ontwikkelde zich regeneratieve kennis over het steeds weer afsplitsen en opbouwen van start-ups. Er ontstond een regionale innovatie cultuur met veel kleine bedrijven en onafhankelijke uitvinders. Maar ook belangrijk was de schaal van de toegezegde overheidsinvesteringen in R&D. Amerika kenmerkt zich door het bestaan van enkele zeer grote overheidsinstellingen die enorme geldbedragen in onderzoek steken. Nasa is daarvan een voorbeeld maar ook Defensie.

2 Samenvoeging

Het al bestaande proces van het genereren van start-ups wordt versneld door meer samenwerking tussen universiteit, overheid en bedrijven. Sociaal, intellectueel en financieel kapitaal worden samengevoegd om het proces te accelereren. Drijfveren worden: reputatie, vakmanschap en de wens nieuwe technologieën uit te vinden. De academische werkhouding, doorgaan totdat er een oplossing is gevonden voor een probleem, wordt gemeengoed. Er wordt niet gerust voordat een project wordt opgeleverd. Vandaag de dag vertaald dit zich bijvoorbeeld in Hackatons waarbij 48 uur achtereen wordt gewerkt om bijvoorbeeld een app te ontwikkelen.

3 Uitbreiding

Het ontstaan van nieuwe bedrijven bereikt een kritische massa. Er ontstaan diverse innovatie clusters (elk een interactieve groep van startende bedrijven) die groeien, terugvallen en soms weer opbloeien. Ervaren ondernemers begeleiden startende ondernemers. Kennis wordt op peil gehouden met de inbreng van geavanceerde academische kennis. Binnen de universiteit worden Technology Transfer afdelingen opgezet om de kennisstroom te sturen en verzilveren.

4 Uitbloei

Teruggang in een cluster wordt gecompenseerd door groei in een andere. Clusters maken gebruik van cross-overs tussen technologische gebieden. Silicon Valley wordt een plek waar ambitieuze ondernemers, nieuwe technologieën en ideeën naar toe stromen.

Er ontstaan ook krachten die de ontwikkeling van de regio ondermijnen: het op afstand houden van de overheid, geen sturing vanuit een centraal punt, ieder lijkt zijn gang te gaan.

5 Vernieuwing

Binnen het innovatieve ecosysteem wordt iedereen afhankelijk van elkaar: advocaten, accountants, head-hunters, venture capitalists, business angels en nieuwe ondernemers. Vernieuwing is noodzakelijk en kan volgens Etzkowitz op 2 manieren worden bereikt: 1) continue toestroom van nieuw ‘menselijk kapitaal’ vanuit de academische opleiding en 2) overheids- en bedrijfsinvesteringen in R&D. Vooral de overheid als ‘inkoper’ van kennis blijft belangrijk.

Tenslotte

Een op kennis gebaseerde economische ontwikkeling van een regio is afhankelijk van de inbreng van eigen onderzoek. Teveel afhankelijk zijn van externe bronnen van menselijk en intellectueel kapitaal kan het vermogen van de regio om zichzelf steeds te vernieuwen middels het voortbrengen van start-ups, ondermijnen. Volgens Etzkowitz is de sleutel voor een succesvolle ondernemende regio het voortbrengen van menselijk kapitaal en investeringen in R&D in een institutionele infrastructuur die zich kenmerkt door transparante academische grenzen tussen overheid, onderwijs en bedrijven. En de samenwerking tussen de 3 partijen kenmerkt zich door hoge mate van interactiviteit. Dit alles vraagt een visie die op langere termijn resultaat levert en blijft leveren.

 

*) Deze column is gebaseerd op het artikel “Silicon Valley at risk? Sustainability of a global innovation Icon”, Etzkowitz H., Social Science Information, December 2013 vol. 52 no. 4 515-538

23 innoverende technologieën – een blik op de wereld in 2022

De IEEE Computer Science Society in Amerika publiceerde een rapport (2022Report IEEE) over hoe onze wereld er uit kan zien in 2022 wanneer de verwachtingen voor wat betreft 23 technologieën uitkomen. Gezien de bron spreekt het voor zich dat de focus met name ligt op ICT gerelateerde innovatie trends. Maar dat maakt het niet minder interessant te lezen hoe elk van deze technologieën een impact gaat krijgen of al heeft op de samenleving.

Snelle ontwikkelingen

2022 lijkt ver weg maar is eigenlijk redelijk dichtbij. Het rapport is dan ook geen visie voor de echt lange termijn maar wordt door de Society ook gebruikt voor het bepalen van hun organisatie. Aan de andere kant gaan de ontwikkelingen in dit vakgebied zo snel dat de horizon voor voorspellingen niet te ver in de toekomst kan liggen. Over een jaar kan bij veel van de besproken technologieën de vlag er weer heel anders bij staan.

Een van de doelstellingen van het rapport is om de leek – het publiek – te helpen begrijpen hoe deze technologieën invloed hebben of gaan krijgen op de maatschappij. Daarom zijn het niet alleen technologieën in de strikte zin van het woord maar ook ontwikkelingen als gevolg van ICT die in het overzicht zijn meegenomen. Bijvoorbeeld MOOC’s op het gebied van Human Capital, Open Intellectual Property op het gebied van beleid en Life Sciences als een marktsegment met een hoge behoefte aan innovatieve technologieën. De totale lijst van 23 technologieën staat aan het eind van dit artikel.

Bij elke technologie omschrijven de auteurs de huidige ‘State-of-the-Art’, uitdagingen waarvoor wetenschappers staan, op welke manier men verwacht de techniek zich zal ontwikkelen, de risico’s die van invloed kunnen zijn en tenslotte een samenvatting van de verwachtte stand van zaken in 2022.

Aanjagers en disrupties

Ook is een groot aantal leden van de Society gevraagd welke factoren zij een driver vinden voor veranderingen en welke factoren een disruptor. Hieronder een overzicht van de top-5 (volgens de leden) in beide categorieën. De antwoorden in de categorie disruptors komt wat verwarrend over. Wat een driver lijkt (bijv. Cloud Computing) wordt als disruptor naar voren gebracht. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze disruptors mogelijk als bedreigend worden gezien voor de werkgelegenheid in de samenleving.

Driver top-5

 1. Use of technology for medical procedures
 2. Wireless/broadband connectivity
 3. Desire for sustainable energy resources
 4. Use of big data and an
 5. Long-term availability of certain energy sources

Disruptor top-5

 1. Use of robots as source of labor
 2. Use of 3D printing
 3. Cloud computing
 4. MOOC’s
 5. New user interfaces

2022

In grote lijnen voorspelt het rapport voor 2022 dat computer apparatuur beschikbaar zal zijn van nano tot mega schaal, met optimale netwerk mogelijkheden die ervoor zorgen dat iedereen toegang kan krijgen tot een breed scala van geïntegreerde diensten. Er ontstaat een ecosysteem dat continu mogelijkheid biedt tot verdere verbetering van productiviteit, samenwerking en toegang tot kennis en informatie. En dat dit niet alleen toegankelijk is via een toetsenbord maar ook via allerlei zintuigen, spontaan en met behulp van nieuwe ‘human computer interfaces’.

De maatschappij bepaalt

De auteurs realiseren zich terdege dat deze 23 technologieën ‘enablers’ zijn. Met andere woorden: het voordeel van de uitrol van innovatieve trends wordt uiteindelijk bepaald door wat de maatschappij er zelf van maakt. De maatschappij staat voor de uitdaging om technologieën die voordelen opleveren te ontwikkelen zonder het recht op privacy van mensen aan te tasten. De snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen ons voordeel opleveren hangt af in hoeverre beleid en regels op dat gebied mee ontwikkelen. Het is aan de maatschappij om de voordelen van technologieën op de best mogelijke manier om te zetten in een veelvoud (leverage) van voordelen voor de maatschappij. Technologie is volgens de auteurs niet iets op zichzelf staand. Het vormt de maatschappij maar de maatschappij heeft ook invloed op de ontwikkelingen van de technologieën.

23 innoverende technologieën

Policies: Security Issues, Open Intellectual Property, Sustainability

Human Capital: Massively Online Open Courses

Technologies: Quantum Computing, Device and Nanotechnology, 3D Integrated Circuits, Multicore, Photonics, Universal Memory, Networking and Interconnectivity, Software-Defined Netwoks, High-Performance Computing, Cloud Computing, Internet of Things, Natural User Interfaces, 3D Printing, Computer Vision and Pattern Recognition, Machine Learning and Intelligent Systems, Big Data and Analysis

Marktsegment: Life Sciences, Computational Biology, Medical Robotics